Вижте какви решения взе служебният кабинет днес

  • 16 юни 2021 13:08

  • 1519
  • 2
Вижте какви решения взе служебният кабинет днес
© Булфото (архив)

Министерският съвет прие Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

Правителството прие Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г., съобщиха от правителствената информационна служба. Документът е план на прехода от управление на отпадъците към ефективното им използване като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им. Планът ще подпомага централните и местните власти за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.

Генералната стратегическа цел на страната е подобряване прилагането на йерархията при управление на отпадъците от обществото и бизнеса. Предвижда се това да стане чрез: намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци; намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци. Планът е разработен в съответствие с чл. 28 и чл. 29 от Рамковата директива за отпадъците (РДО) и чл. 49 и чл. 50 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) като част от цялостната национална система за планиране. Изпълнението на мерките в Националния план за управление на отпадъците ще осигури достигане на националните цели, заложени като изисквания в европейското законодателство и ЗУО. 

Стефан Янев съобщи важна новина за България

При разработване на плана са взети предвид и основните постановки за развитието на България с хоризонт към 2030 година - съобразен е с Националната програма за развитие (НПР 2030), Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024), Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030), Третия национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г. и др. 

Ето и останалите решение от днешното заседание на служебното правителство:

Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2022 г.

Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2022 г. Основната цел на документа е провеждането на единната политика по равнопоставеност на жените и мъжете чрез изпълнение на включените в него мерки на различни институции и организации.

Мерките са структурирани в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения. Сред приоритетните сфери са още борбата с насилието и защитата и подкрепата на жертвите, както и преодоляването на стереотипите по пол и сексизма в различни области на обществения живот.

В документа са планирани мерки за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родители с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез полагане на грижи за деца. Планът включва дейности за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст и други.

Планът следва принципите, целите и приоритетите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г. Той е съотносим с националното законодателство и със стратегически документи и програми, които имат отношение към равнопоставеността на жените и мъжете и кореспондира с международни документи в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, недискриминацията и правата на човека, към които България се е присъединила и има ангажименти за тяхното прилагане.

Министерският съвет актуализира състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация

Министерският съвет актуализира състава на Акредитационния съвет (АС) към Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/. Промяната се налага поради постъпило заявление в агенцията от чл. кор. Николай Николов за предсрочно прекратяване на мандата му като член на АС към НАОА по лични причини. След разглеждане на постъпилите предложения и изготвено становище от Българската академия на науките за член на АС към НАОА от квотата на Българската академия на науките е определен чл. кор. Красимир Атанасов от Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН. Той ще довърши мандата на чл. кор. Николов, който изтича на 09 септември 2026 година.

Съгласно законовите разпоредби Акредитационният съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация се състои от 11 членове - председател и 10 членове - хабилитирани лица от областите на висшето образование. Единият от тях е и заместник-председател по следакредитационно наблюдение и контрол. Съставът на членовете включва шестима представители на висшите училища, един представител на Българската академия на науките (БАН), един представител на Селскостопанската академия и двама представители на Министерството на образованието и науката.

Мандатът на председателя, заместник-председателя и на членовете на АС към НАОА е 6-годишен. Половината от състава на Акредитационния съвет, с изключение на председателя, се обновява на всеки три години.

Правителството одобри 32 940 лв. за стипендии на даровити деца

Министерският съвет одобри 32 940 лв. за стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през първото тримесечие на 2021 г. От тях 27 135 лв. се отпускат на 11 общини. За 23 стипендии по програмата са необходими 25 920 лв. Останалите 1215 лв. са за стипендия на един ученик в частно училище. Отделно от това се одобряват 5805 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за стипендии на ученици с изявени дарби в държавни училища. Приетото постановление не се отразява на държавния бюджет, тъй като необходимите 32 940 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта на Министерския съвет са девет поземлени имота, намиращи се в община Търговище, с. Вардун. След включване на имотите в Държавния поземлен фонд, министърът на земеделието, храните и горите ще упражнява правата на собственика на земите като ги отдава под наем или аренда, управлява ограничени вещни права върху тях, продажба и замяна със земеделски земи на физически и юридически лица, както и при установяване на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд областните дирекции „Земеделие“ ще могат да приложат изземването им по реда на чл. 34 ЗСПЗЗ.

Съгласно друго правителствено решение, на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се предоставя безвъзмездно за управление имот - публична държавна собственост за осъществяване на дейността му. Имотът се намира на ул. „Мария Луиза“ № 19 в гр. Русе и представлява самостоятелен обект в сграда. Досега имотът е управляван от Министерството на икономиката, но вече е с отпаднала необходимост за министерството. 

Служебното правителство ще приеме Национален план за управление на отпадъците до 2028 г.

Одобрено е споразумение с Гърция във връзка с изпълнението на мисия на морската патрулна авиация

Правителството одобри Споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на морската патрулна авиация. Изпълнението на полети на морската патрулна авиация в региона на Черно море е част от мерките за т. нар. адаптирано предно присъствие на Алианса. Решението за прилагането на тези мерки е взето на Срещата на върха на НАТО във Варшава, проведена през 2016 г.

Целта на мерките за адаптирано предно присъствие е повишаване на приноса към възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса в Черноморския регион. За реализиране изпълнението на задачи от морската патрулна авиация на Република Гърция, българската страна предоставя обслужване на въздушното движение и осигуряването на поддръжка на самолета на гръцките ВВС и летателните екипажи на военно летище Безмер.

Одобрена е позицията на страната за неформално заседание на ЕКОФИН

Правителството одобри позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 18 юни 2021 г. в Люксембург. По време на срещата министрите ще обсъдят ставките на данъка върху добавената стойност, а така също и предложението за директива по отношение на освобождаванията от ДДС при внос и някои доставки във връзка с мерки от обществен интерес, които предприе ЕС. Очаква се Португалското председателство да представи напредъка по изграждането на банковия съюз. Във фокуса на дискусиите ще бъде и прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост във връзка с икономическото възстановяване в Европа.

Съветът ще обсъди прилагането на Пакта за стабилност и растеж и ще приеме препоръка в рамките на процедурата за прекомерен дефицит по отношение на Румъния. В рамките на Европейския семестър за 2021 г. министрите ще одобрят препоръките по актуализираните Програми за стабилност/Конвергентни програми и Съветът ще приеме заключения относно предизвикателствата пред фискалната устойчивост, произтичащи от застаряване на населението.

Министерският съвет прие резултатите от неформално видеоконферентно заседание на енергийните министри на Европейския съюз

Министерският съвет прие днес резултатите от неформалното видеоконферентно заседание на енергийните министри на Европейския съюз, проведено на 22 април 2021 г. В рамките на заседанието бяха обменени мнения по поставени от португалското председателство въпроси, свързани с инициативата на ЕК „Вълна на обновяване за Европа”, приоритетите в регулаторната рамка и предизвикателствата в процеса за интелигентна интеграция на енергийната система, с фокус върху прилагането на концепциите за децентрализирано производство на енергия. Целта е постигане на климатична неутралност до 2050 г.

В съответствие с одобрената позиция, България подкрепи усилията за трансформиране на европейската икономика в устойчива и климатично-неутрална до 2050 г. Беше подчертано, че е необходимо да продължат мерките за гарантиране устойчивостта и адекватността на енергийната система в съответствие с националните особености. Обновяването на сградния фонд има редица ползи за постигане на климатичните и енергийните цели на ЕС, като в същото време води до намаляване на енергийната зависимост и разходите за домакинствата и индустрията, подобряване на качеството на въздуха и създаване на допълнителни стимули за икономическо развитие на местно равнище. Мерките за подобряване на енергийната ефективност в сградите ще бъдат придружени с мащабно интегриране на БЕИ.

Секторната интеграция трябва да способства за ефективното оползотворяване на съществуващата инфраструктура, като предоставя равноправен достъп на новите технологични решения до пазара и не изключва нито една технология, допринасяща за енергийния преход. Предвижда се изграждане на инсталации за производство на енергия за собствено потребление и развитие на енергийни общности.

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от участието на Република България в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което се проведе в периода 17-18 май 2021 г. в Брюксел, Кралство Белгия. От българска страна в заседанието участва Иванка Ташева, заместник-постоянен представител на Република България към Европейския съюз в Постоянното представителство на Република България в Брюксел.

Съветът във формат „Образование“ прие Заключения, свързани с равнопоставеността и приобщаването в образованието и обучението с цел насърчаване на успеха за всички. Приети бяха и Заключения относно инициативата „Европейски университети“. Обсъдена беше темата „Сценарии в развитие за трансформация на висшето образование“. Целта е то да стане по-приобщаващо и насочено към дигиталния и зелен преход. По време на дебата България посочи своята активна подкрепа на инициативата „Европейски университети“ от самото й възникване. Мнението на страната ни е, че университетите в партньорство с бизнеса и гражданското общество, чрез създаването на екипи от студенти и преподаватели, заедно с научноизследователската общност, могат да допринесат за преодоляване на социалните и кариерни предизвикателства в образователния сектор в Европа.

Съветът във формат „Младеж“ прие Заключения относно укрепване на многостепенното управление при насърчаване на участието на младите хора в процесите на вземане на решения. Обсъдена беше темата „Основан на правата подход към политиките за младежта: стимулът за ангажираност в бъдеще?“. Държавите членки, включително България, подчертаха ролята на правата на човека по отношение на политиката относно младежта, както и като основна ценност на Европейския съюз.

Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, прие Заключения, свързани с възстановяването, адаптивността и устойчивостта на секторите на културата и творчеството. Други приети Заключения бяха за „Европейските медии в цифровото десетилетие: план за действие в подкрепа на възстановяването и трансформирането“. Обсъдена беше темата „Диверсификация на източниците за финансиране и механизмите за опазване и защита на европейското културно наследство“. България посочи, че бъдещето на устойчивото финансиране в сектора е пряко свързано с необходимостта от промяна в мисленето от „субсидиране“ към „инвестиции“. Позицията на страната ни е, че при изготвянето на приноса в културата и културното наследство в Плана за възстановяване и устойчивост на България е приложен именно този ориентиран към бъдещето подход.

Съветът във формат „Спорт“ прие Заключения, свързани с иновациите в спорта. Обсъдена беше темата „Спортната дипломация: утвърждаване на европейските интереси и ценности по света“. Всички делегации, включително и България, споделиха виждането, че спортът играе ролята на обединител между народите на ЕС, Западните Балкани, Източното партньорство и др. трети страни.

Одобрен е докладът с резултатите от неформалното заседание на Съвета ЕКОФИН, проведено на 21 и 22 май 2021 г. в Лисабон, Португалия

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участието на министъра на финансите в неформалното заседание на ЕКОФИН, което се проведе на 21 и 22 май 2021 г. в Лисабон, Португалия. Министър Асен Василев и неговият екип взеха участие в събитието чрез видеоконферентна връзка. Министрите и управителите на централни банки обмениха мнения относно бъдещата роля на фискалната и паричната политика. Тема на разговор бяха възможните инструменти за по-добро взаимодействие между финансовия и нефинансовия сектор при последващо оттегляне на мерките за подкрепа. Бъдещето на европейското данъчно облагане, свързано с опазването на околната среда, също беше обект на дискусия. В рамките на срещата участниците обсъдиха как да бъде постигнато балансирано, приобщаващо и устойчиво възстановяване, при избягване на дълготрайни отрицателни икономически ефекти.

Правителството се запозна с резултатите от Съвета на министрите на земеделието и рибарството на Европейския съюз

Правителството се запозна с резултатите от Съвета на министрите на земеделието и рибарството на Европейския съюз, който се проведе в периода 26-27 май 2021 г. в гр. Брюксел, Белгия. Основна тема в рамките заседанието бе дискусията по пакета за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Постигнат бе частичен напредък, но въпреки това редица ключови елементи останаха нерешени. Това възпрепятства навлизането на преговорите в заключителна фаза. В позицията си, страната ни акцентира върху продължаване на преходната национална помощ, с възможност за актуализиране на референтните периоди, както и запазването на обвързаната подкрепа на нивата от 13+2%.

Друга важна тема бе нивото на заделяне на средства за еко-схемите от бюджета за директни плащания, заедно с обучителна фаза за първите години и гъвкавост за прехвърляне на неусвоените средства към други схеми за директни плащания и развитие на селските райони. България счита, че държавите членки следва да имат гъвкавост в прилагането на наличните инструменти, с цел по-добро насочване на плащанията, за да може да се отчете спецификата в конкретните държави. Министрите дебатираха и темата за включване на предварителни условия при спазването на трудовото и социално законодателство в ОСП. При него трябва да има ясно и изчерпателно формулирани правила, с цел ефективно прилагане и избягване на административната тежест.

В рамките на заседанието бе обсъдено и проучването на Европейската комисия относно опциите на Съюза да актуализира съществуващото законодателство за производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал. В позицията ни се посочва, че е важно да се запазят и доразвият облекченията в изискванията към малките предприятия, за да се осигури достъп до семена с високо качество на поносима цена, както и достъп до традиционни и регионални семена, адаптирани към климатичните промени. ЕК следва да представи и проучването си за статута на новите геномни техники. Страната ни подкрепя подхода на Комисията, в резултат от представеното проучване да бъде проведена предварителна оценка на въздействието.

Правителството прекрати процедурата за определяне на концесионер на летище Пловдив

Правителството прекрати процедурата за определяне на концесионер на летище Пловдив, открита на 28 февруари 2020 г. Съгласно Закона за концесиите процедурата се прекратява, тъй като до крайния срок, 23 февруари 2021 г., не е подадено нито едно заявление и оферта, както и няма постъпило искане за удължаване на определения срок. Предвижда се да бъде извършен независим анализ относно целесъобразността и възможностите за откриване на нова процедура за възлагане на концесия, като се вземат предвид тенденциите за развитието и възстановяването на авиационната индустрия вследствие на пандемията от COVID-19.

Одобрена е позицията на страната ни по дело С-55/21 на Съда на Европейския съюз

Със свое решение правителството одобри позицията на Република България по дело С-55/21 на Съда на Европейския съюз (СЕС), образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд, по висящо пред него адм. дело № 6777/2020 г. То е образувано по касационна жалба на директора на Агенция „Митници“ против решение на Административен съд София-град, относно отменено по жалба на „Импириъл Табако България“ решение на директора на Териториална дирекция- Югозападна ЕООД за възстановяване на акциз, с което по същество е отказано възстановяване на платен акциз за тютюневи изделия, облепени с бандерол, за които се твърди, че са освободени за потребление и унищожени под митнически контрол. С това решение правителството дава и съгласие за встъпване в производството.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредбите на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО и Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн. Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от СЕС с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на ЕС.

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 5/2021 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 5 за 2021 г., образувано по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт, чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 2 и т. 3 (в частта „когато това е разпоредено от главния прокурор“) и т. 4, както и свързаните с тях разпоредби на чл. 13, ал. 1 (в частта „при главния прокурор“) и ал. 4, чл. 14в и чл. 14д, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. В становището е застъпена тезата, че искането на Президента на Република България е основателно и са изложени подробни доводи за противоконституционност на оспорената законова уредба.

Правителството предлага Атанас Атанасов да бъде освободен от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да издаде указ за освобождаването на Атанас Атанасов от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“ и за назначаване на Антоан Гечев на поста. Антоан Гечев е бил заместник-директор на Служба „Военна информация“ в периода 2018 г. – 2020 г. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „ Военно дело“ от ВА „Г. С. Раковски“.

Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Правителството одобри Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ). Промените са свързани с последните изменения на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). С тях се прецизират разпоредбите за установяването на единна процедура за кандидатстване на принципа „на едно гише“, която води до единен административен акт, включващ разрешение за пребиваване и разрешение за работа.

С направените промени голяма част от действащите разпоредби на ППЗТМТМ, касаещи единната процедура за кандидатстване и получаване на достъп до пазара на труда чрез „Единно разрешение за пребиваване и работа“, „Синя карта на ЕС“, „Разрешение за сезонен работник“ и „Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“, намериха място в ЗЧРБ. Поради това се налага те да отпаднат от правилника. С измененията се прецизират и други текстове по процедурата за разрешаването на достъп до пазара на труда.

Правителството одобри позицията на България за Съвета „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета „Общи въпроси”, което ще се проведе на 22 юни 2021 г. в Люксембург. Съветът ще обмени мнения по политиката на разширяване на ЕС и Процеса за стабилизиране и асоцииране и ще подготви извънредното заседание на Европейския съвет на 24-25 юни 2021 г., включващо темите COVID-19, икономическо възстановяване, външните аспекти на миграцията, отношения EC-Русия, актуални развития в Източното Средиземноморие и отношения ЕС-Турция.

По отношение на различните аспекти на противодействие на пандемията, свързана с COVID-19 министрите ще направят преглед на епидемичната обстановка и актуалното състояние на процеса на ваксиниране, ще обсъдят подготовката за прилагането на цифровия сертификат на ЕС за COVID-19 и др. Съветът ще разгледа актуалното състояние на изпълнението на Инструмента „Следващо поколение ЕС”, както и Препоръката на Съвета за икономическата политика на страните от еврозоната. Председателството на Съвета на ЕС ще запознае министрите с последните развития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа в контекста на предстоящото на 19 юни 2021 г. първо пленарно заседание. Министрите ще бъдат информирани за актуалните развития на отношенията ЕС - Швейцария.

Вицепремиерът Гълъб Донев е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Министерският съвет определи заместник министър-председателя по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси, на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.

Станислав Станчев е определен за заместник-председател на ДАНС

Министерският съвет определи Станислав Станчев за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. С правителствено решение беше освободен от поста Недялко Недялков. В тази връзка, по предложение на председателя на ДАНС, Станислав Станчев ще довърши започнатия мандат до 25 юли 2023 г. Станчев притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Танкови войски-строеви“ от ВНВУ „Васил Левски“ и по специалността „Финанси“ от УНСС. Работил е в ДАНС. Заемал е длъжности в силите на НАТО в Афганистан. 

Скандални разкрития в спортното министерство, замесен е и Стъки

Училищата ще кандидатстват на два етапа за участие в програмата за безплатни летни почивки

Училищата ще имат възможност да кандидатстват втори път за участие в програмата за безплатни летни пътувания, ако до края на юли т.г. предвидените за целта средства от държавния бюджет не бъдат изчерпани. Това е записано в новата Национална програма „Отново заедно“, която беше приета от Министерския съвет днес. Тя ще бъде финансирана с 15 млн. лв. от държавния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия бизнес. С тях на почивка ще бъдат изпратени 30 000 участници - деца и придружаващи ги педагози.

Министерството на образованието и науката (МОН) ще приема заявки за участие от утре, 17 юни 2021 г., до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит. За първия етап от кандидатстването важи ограничението броят участници от едно училище да не надхвърля 7% от общия брой ученици и персонал до максимум 165 участници. Училищата с под 150 ученици и преподаватели могат да заявят група от до 12 участници. За втория етап тези ограничения отпадат, стига общият брой включени участници от едно учебно заведение да не надхвърля 165 за всички етапи на програмата.

„Отново заедно“ е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 г., като на всеки 10 ученика има не по-малко от един придружител - учител или друг педагогически специалист от училището или от Център за специална образователна подкрепа. Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от педагогическите съвети. В хода на общественото обсъждане на националната програма МОН формулира няколко вида примерни критерии: продължителност на обучението от дистанция; представяне в учебния процес; социален статус; здравен статус. Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище.

Туристическият пакет за шестдневното пътуване е с фиксирана стойност от 500 лв. на участник. Училищата трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори и да изберат най-добрата от гледна точка на условия за транспорт, настаняване, хранене, застраховка и съпътстваща културна, спортна и/или социална програма. Целта на новата Национална програма „Отново заедно“ е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, да помогне за обогатяване на тяхната култура, да стимулира работата им в екип, да създаде условия за увеличаване на физическата им активност. Всичко това е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

Novini.bg
1519 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
Mitaka

2021.06.16 | 15:10

2
НАРОДА ВЗИМА НА 11ТИ РЕШЕНИЕ ДА ГИ ИЗМЕТЕМ ОТ ТАМ
Mitaka

2021.06.16 | 15:10

1
НАРОДА ВЗИМА НА 11ТИ РЕШЕНИЕ ДА ГИ ИМЕТЕМ ОТ ТАМ

Добави коментар

Водещи новини