Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

21 април 2021 11:41

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
© Pixabay
260 0

Правителството в оставка прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, с които подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП /обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г./, съобщи пресслужбата на кабинета.

Основната част от промените са свързани с използването от 1 януари 2020 г. на националната платформа за електронно възлагане, поддържана от Агенцията по обществени поръчки /АОП/. С цел предотвратяване на грешки в практиката са прецизирани разпоредбите, уреждащи подписването, криптирането и съхраняването на заявленията за участие и офертите до отварянето им в платформата, включително и броенето на сроковете. За улеснение на стопанските субекти се приема, че с подписване на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие, се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице и се потвърждава верността на документите, които не са представени в оригинал.

Поради установено в практиката несъответствие е направена и промяна, свързана с публичното оповестяване на подадените единични цени. Уточнено е, че кандидатите и участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовото предложение, както и на единичните цени, които го формират, се посочва в прессъобщението.

Правителството в оставка се разпореди с имоти

Променени са условията и редът за включване в списъка на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и възлагането на поръчките, като то ще се извършва и поддържа изцяло чрез функционалностите на платформата. Предвид въвеждане на данните лично от експертите, организациите и сдруженията ще могат да предоставят само препоръки за конкретен експерт от списъка, но не и да отправят предложения за включване в него.

Изменени са и правилата за осъществяване на външен предварителен контрол от АОП - обменът на документи между възложителите и АОП ще се осъществява чрез платформата.
 

Novini.bg
260 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини