Ето какво ще решава Министерският съвет утре

13 април 2021 20:29

Ето какво ще решава Министерският съвет утре
© Novini.bg
1843 1

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет ще проведат чрез видеоконферентна връзка предстоящото утре от 10 часа редовно правителствено заседание. 

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (2015 - 2020 Г.) И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (2021 - 2027 Г.) И НА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (2021 - 2027 Г.).

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

Борисов: Продължаваме да подпомагаме общините

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ЛИЦА ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНОСТ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, ЗА ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА".

Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА БЕЗСРОЧНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН НА „СЕКЕ КЪРДЖАЛИ" ЕООД - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

5. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (СКУСЕС) ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ПО ЧЛ. 10, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „МИНСТРОЙ ПРОПЪРТИС" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА NV TOWER" - СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 790 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: министърът на културата

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПИСМО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА ФИНАНСОВИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (ПРОЕКТ „БЪЛГАРИЯ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС 2014 - 2020 Г. (СПЗ)"), ПОДПИСАН НА 27 НОЕМВРИ 2014 Г.

Внася: министърът на финансите

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „ПОЗИЦИЯ 5 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ОРИЗОВО - МИХАЙЛОВО" ОТ ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗСРОЧЕН СЕРВИТУТ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ОБРОЧИЩЕ, С. БОБОВЕЦ, ГР. БАЛЧИК, С. ЦАРИЧИНО, С. ГУРКОВО, ОБЩИНА БАЛЧИК И В ЗЕМЛИЩАТА НА С. БОЖУРЕЦ, С. СЕЛЦЕ, ГР. КАВАРНА, ОБЩИНА КАВАРНА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ" - СИЛИСТРА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, ПОСОЧЕН ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ЕКСПЛОАТИРА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ СОФИЯ - ХУРГАДА - СОФИЯ, СОФИЯ - ЛУКСОР - СОФИЯ И СОФИЯ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНИ СЪС СПОГОДБАТА ЗА ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЕДИНЕНАТА АРАБСКА РЕПУБЛИКА. ПОДПИСАНА НА 9 ЮЛИ 1959 Г. В КАЙРО.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА УНГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 Г.

Внася: министърът на културата

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО (DAMU), РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН. Внася: министърът на икономиката 19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМАНДВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЩАБА НА МНОГОНАЦИОНАЛНА БРИГАДА „ЮГОИЗТОК" (HQ MNBDE-SE С2 TECHNICAL ARRANGEMENT).

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНА НА 16 ФЕВРУАРИ 2021 г.

Внася: министърът на финансите

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 22 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНА НА 22 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНАТА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНА НА 23 ФЕВРУАРИ 2021 г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - БАЗАЛТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „БААЛЪК ТЕПЕ", ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН НА 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „ГЕОТРАНС - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - НОВА ЗАГОРА, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.

Внася: министърът на енергетиката

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - МЕДНИ РУДИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЦАР АСЕН - 2", ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА „КЦМ 2000" АД - ПЛОВДИВ. Внася: министърът на енергетиката

26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ГОЛЯМА КАПИЯ", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ТРЪНАК И С. СОКОЛЕЦ, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС. Внася: министърът на енергетиката

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ЧАСТ ОТ МОРСКИ ПЛАЖ „САРАФОВО - ЮГ", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС. Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „КАВАРНА", ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „САХАРА 1", ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „ПАНОРАМА - ЮГ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

31. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНАЛИЗ НА СЪЗДАДЕНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 62, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ХАРАКТЕРА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ ТЯХ ДЕЙНОСТ - ПРЕДИМНО ТЪРГОВСКА ИЛИ ПРЕДИМНО ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ПОЛИТИКИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

32. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министърът на икономиката

33. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ХРАНИТЕ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

34. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите.

Novini.bg
1843 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2021.04.13 | 21:27

1
от 2 години ....точно като започнаха да прибират на топло айдуците и да ги подкарват към съда на България(Цв.Василев, Арабаджиеви, Стайкови, Черепа, Баневи и др) не може да ги наречем олигарси, защото са си едни обикновенни айдуци, се започна едно активно мероприятие срещу Борисов наречено ЛЪЖА ....т.е олигарсите имат медии(бТВ, бсп ТВ, 7/8 ТВ) онлаин медии, радио и впрегнаха усилия за компромати(снимки с шкафчета, кюлчета, пищови и др) създаде се протестно движение, БСП/ДПС и техните мутри Има Такъв Народ, Демократична Бълария, Изправи се, то не бяха къщи, сметки и нищо не се доказа,защото беше ЛЪЖА, но хората се хванаха и започна масовото плюене(то си стана мода даже) по Борисов и правителството! Едничката цел на гореспоменатите айдуци е КРАЖБАТА ...ДА ВЗЕМАТ ВЛАСТТА ЗА ДА БЪДАТ ОПРАВДАНИ И ОТНОВО ДА ГРАБЯТ!!!! това ли искаме уважаеми граждани ????

Добави коментар

Водещи новини