Изменя се Тарифа № 4 за таксите, събирани в системата на МВР по Закона за държавните такси

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (Тарифа № 4), приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. 

С постановлението се правят изменения и допълнения на чл. 31 от Тарифа № 4, които са необходими във връзка с изискванията, регламентирани в § 82, т. 2, б. „б“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИДЗМВР) (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.). 

Променя се терминологията по отношение издаваните от органите за пожарна безопасност и защита на населението документи по искане на заинтересовани лица, съгласно чл. 125а, ал. 1 от ЗМВР (становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност; становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация; становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт; сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност) във връзка с дейността по осъществяване на държавен противопожарен контрол. 

Министерството на туризма предлагат такси да плащат собствениците на стаи за гости и ски учителите

Прецизират се изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 1 от Тарифа № 4 с цел еднозначното им прилагане по отношение събирането на определените държавни такси. Терминологията в чл. 31, ал. 2, т. 3 от Тарифа № 4 се привежда в съответствие с тази, използвана в Закона за устройство на територията. Прави се и допълнение на чл. 31а. ал. 3 от Тарифа № 4 във връзка е изискванията, регламентирани в § 30 от ЗИДЗМВР (Обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г.) относно изменения и допълнения на чл. 132 от ЗМВР, в който са разграничени случаите, при които лицето, получило разрешение по чл. 129 от ЗМВР следва да представи документ за платена държавна такса за отразяване на промени на условията, при които е издадено разрешението.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Намирате ли за необходимо закупуването на още осем изтребителя F-16 от САЩ?

Намирате ли за необходимо закупуването на още осем изтребителя F-16 от САЩ?

Избрано от Интернет