Румен Радев наложи вето върху разпоредби от промените в Закона за подземните богатства

  • 30 юли 2020 09:00

  • 12915
  • 67
Румен Радев наложи вето върху разпоредби от промените в Закона за подземните богатства
© Булфото (архив)

Президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет на 22 юли 2020 г. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Държавният глава упражнява конституционното си право, воден от разбирането, че подземните богатства са ресурс, който трябва да се използва с грижа за околната среда и в обществен интерес.

Обсъждат ветото на президента върху Закона за МВР

Той изразява несъгласие с отделни разпоредби относно концесиите за добив на подземни богатства, като използване на ресурси на трети лица, разширяване на правата на концесионерите, удължаване на срока на концесията и създаване на рискове за околната среда и здравето на хората.

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от 44-то Народно събрание на 22 юли 2020 г.

Уважаеми народни представители,

Подземните богатства са изключителна държавна собственост, посочени на първо място в изброяването на обектите по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България. Условията и редът, при които държавата предоставя концесии за тези обекти, се уреждат със закон. По този начин конституционният законодател е възложил на Народното събрание отговорността за съдържанието на правната уредба, която трябва да съответства на правовия и социален характер на държавата.

Същевременно следва да се отчита, че подземните богатства са ресурс, който трябва да се използва с грижа за околната среда, както повелява чл. 15 от Конституцията. С този ресурс трябва да се способства постигането на общественозначими цели, да се осигуряват инвестиции в страната, които да бъдат в интерес на гражданите и обществото. Предвид това споделям насоката да се осигурява ефективно управление на подземните богатства и да не се допуска умишлено блокиране на отделни находища, като изразявам загриженост, че част от разпоредбите на приетия закон се отклоняват от нея.

1. С § 13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства /ЗИД ЗПБ/ се регламентира възможността кандидатът за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за добив да доказва финансови, технически и професионални възможности чрез използване на ресурсите на трето лице. За целта следва да докаже, че за третото лице не са налице основания за изключване по чл. 23, ал. 2, включително че при изпълнението на договора за търсене и проучване или за проучване, или договора за концесия за добив ще има на разположение ресурсите на третото лице. Прави впечатление, че не се изисква третото лице да отговаря солидарно с кандидата. Следва да се отбележи, че в режима на концесиите по Закона за концесиите с чл. 63, ал. 3 изрично се предвижда третото лице, с възможностите на което се доказва изпълнението на изискванията за финансово и икономическо състояние, да отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на поетия от третото лице ангажимент за предоставяне на ресурси.

Използването на капацитета на трето лице следва да е съчетано с гаранции, че за целия срок на договора кандидатът ще разполага с необходимите ресурси. Такова изискване е възприето и в чл. 38, пар. 2 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия, което се прилага по отношение на концесиите за строителство и за услуги. Няма основание такава гаранция да не се предвижда в концесиите за добив на подземни богатства. Освен това с § 13 (относно чл. 23а, ал. 3) се установява правилото, че финансовите възможности на кандидата трябва да осигуряват финансов ресурс, необходим за извършване на дейностите по разрешението или по концесията, за не по-малко от 5 години от влизането в сила на договора за концесия. Това изискване не е съразмерно на срока на концесията за добив, който е 35 години, без да се отчитат възможностите за неговото продължаване. Предвид това считам, че уредбата в § 13 от приетия закон следва да бъде върната за ново обсъждане, тъй като не дава гаранции, че кандидатите ще отговарят на минималните изисквания за финансови, технически и професионални възможности, необходими за ефективното и безрисково търсене, проучване и добив на подземни богатства.

2. С § 24 от ЗИД ЗПБ се разширяват правата, които концесията за добив предоставя на концесионера. Наред с придобиването на правото на собственост върху видовете добити подземни богатства, за които е предоставена концесията, правото на ползване върху минните отпадъци, правото да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, концесионерът ще може да извършва разкривни дейности извън контура на находището в границите на предоставената концесионна площ с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина, както и да инициира или да кандидатства за одобрение на инвестиционно предложение по реда на Закона за опазване на околната среда. По смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда инвестиционно предложение е предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми, а също и друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми. В резултат на § 24 от ЗИД ЗПБ концесионерът получава разширени възможности да осъществява дейности извън очертанията на находището и да се намесва в околната среда и ландшафта, създавайки риск за живота и здравето на хората. Няма нормативни гаранции, че тези права ще бъдат използвани с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина, без да се надхвърля предоставената концесионна площ. Не са представени мотиви за причините, които налагат приемането на съответните изменения и какво въздействие се очаква да имат.

3. Концесиите с прекалено дълъг срок биха могли да доведат до затваряне на пазара и по този начин да възпрепятстват свободното движение на услуги и свободата на установяване. Това опасение се съдържа в съображение 52 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия. Независимо, че директивата се прилага по отношение на концесии за строителство и услуги, общите европейски ценности, на които тя се основава, могат да бъдат споделени по отношение на всички концесии, в т.ч. и за добив на подземни богатства. С § 25 от приетия закон се допуска възможността срокът на концесията за добив, който според непроменената редакция на чл. 36, ал. 1 от Закона за подземните богатства е до 35 години, да бъде удължен по мотивирано искане на концесионера, направено в определени от закона срок и условия.

Предвидено е, че общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг от 50 години (новата редакция на чл. 36, ал. 2). Наред с това, в новосъздадената ал. 3 на чл. 36 е дадена възможност при определени условия и по мотивирано искане на концесионера, срокът на концесията да може да бъде удължен до 10 години след изтичането на общия срок и при спазване на условията по ал. 2. По силата на § 91 мотивирани предложения по посочените правила ще могат да направят и концесионери по концесии за добив на подземни богатства, чийто срок изтича в 6-месечен срок преди или до една година от влизането в сила на закона. Законът урежда конкретно и условията, при които могат да се отправят съответните мотивирани предложения. Независимо от това не могат да бъдат подминати опасенията, породени от дългите срокове, които на практика са в полза на първоначалните концесионери. Те ограничават свободната стопанска инициатива на други икономически оператори и лишават държавата от възможността да постига по-добри условия за концесии.

Общото правило относно удължаването срока за концесиите в чл. 34, ал. 1, изр. второ от Закона за концесиите гласи: „Срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор.“ Действително концесиите за подземни богатства се предоставят и изпълняват при условията и по реда на Закона за подземните богатства, както е предвидено изрично в чл. 25, ал. 1 от Закона за концесиите. В случая, обаче, отклонението от посочената гаранционна норма нито е обществено оправдано, нито осигурява еднакви правни условия за стопанска дейност, нито предотвратява злоупотреба с монополно положение и нелоялна конкуренция. За да се основава икономиката на България на свободната стопанска инициатива, законът трябва да гарантира на всички правни субекти еднакви условия, без да създава неоправдани предимства. Основната грижа трябва да бъде насочена към отговорното използване на държавното имущество, с мисъл за идните поколения, която следва да изключи прекомерно дългите срокове на концесиите. Воден от това разбиране, упражнявам правото си да върна за ново обсъждане § 25 и свързаният с него § 91 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства.

4. С § 51 от ЗИД ЗПБ се дава нова редакция на чл. 57, според която кандидат, направил търговско откритие, се обезщетява за действително претърпените вреди по реда на действащото законодателство, ако след издаването на удостоверение за търговско откритие е възникнала опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за земните недра, за околната среда, за водите, за безопасността на населението и човешкото здраве, от разрушаване или увреждане на културни ценности или от разрушаване или увреждане на пътища от републиканската пътна мрежа. Считам, че целесъобразно са разширени основанията за отказ от предоставянето на концесия, но уредбата прехвърля изцяло на държавата риска от настъпването на подобни, неблагоприятни обстоятелства, без да държи сметка, че те могат да се дължат и на дейността на кандидата, направил търговското откритие. Законодателният подход трябва да бъде балансиран и да дава по-конкретни параметри, при които ще се ангажира отговорността на държавата.

Уважаеми народни представители,

Предвид изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал.1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане § 13, 24, 25, 51 и 91 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от 44-то Народно събрание на 22 юли 2020 г.

Радина Лазарова
12915 67

Свързани новини

Коментари 67

Добави коментар
мунчо-фигуранта

2020.07.31 | 18:17

67
Едно си мунчо знае и все това си бае!
АЗ

2020.07.31 | 07:19

66
Пак са го настъпили по мазола другаря Радев. Чии ли интереси защитава пак?
ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА !

2020.07.30 | 09:50

22
НАРОДЕН СЪД !!! ЗА ШАЙКАТА – ПЛИТЪК ГРОБ !!!
СС

2020.07.31 | 07:13

65
НАРОДЕН СЪД! ЗА ПРЕЗИДЕНТА БЕЗРОДНИК!!

2020.07.30 | 16:08

62
Кой си ти бе лайньо,че ще опрееляк каква да бъде републиката. Относно "народния съд" не си отвяряй устата, говедо
До ДОЛНИЯ И.Д.И.О.Т

2020.07.30 | 12:06

53
ЯЖ НА КИРЕ УЮ

2020.07.30 | 11:46

50
Успокой се, бе!!Ще има съд!!И други неща ще има!!И грипенските комисионни ще се появят,и далавери с апартаменти и заплати на десата, и шайката импекс ще отговаря,и дължамна измяна има, и опит за преврат....Всичко ще има.И.Д.И.О.Т под наем при Кире контрабандата!!!

2020.07.30 | 12:39

57
Знаете ли че златото от челопеч е взето на концесия срещо един процент от дащерята на Боико и Цола Вутов и се изнася за канада един процент хорааааааа
Джо

2020.07.31 | 06:36

64
цели златни жили има в челопеч

2020.07.30 | 15:55

61
Еййй, вярно бе , вчера гледам внуците му с по една шапка злато в мола бяха

2020.07.30 | 15:44

60
Толкова добре платени и осигурени,че се наложи да им построят болница за онази най гадната болест,от химикалите и отрови които изхвърлят.И този номер с червените гниди не минава,хората разбраха че сте си заедно
Народът

2020.07.30 | 13:09

58
Знаеме, червен пе.дерасте!! Тия ги разправяй на баба ти на хурката!1% и добре платени и Осигурени РАБОТНИ места на стотици българи! Вие и твойта престъпна партия, БСП, грабехте построените от НАРОДА милионно тежки предприятия без ПАРИ! Сиктир и си е.бавай п.утката майчина гнусен червен престъпнико!
Моля

2020.07.30 | 11:11

48
Да се спретне българският народ и да работи, да управлява природните си ресурси!!!Никакви концесии, никакви чужди персони докато не си оправим сами кашата!!!

2020.07.30 | 19:10

63
Откъде събра толкова тъпотия бе човече, семейството си поне можеш ли да упавляваш?
The last veto of the russian spy Radefffffff

2020.07.30 | 15:23

59
Poslednoto Veto na radeff- the russian spy! Utre idvat ot DANS da go priberat!
Мутри вън

2020.07.30 | 09:10

3
Това е пример за лобистки закон. За едно чекмедже евра са готови да продадат държавата. Оставка и затвор. Радев да поема цялата власт. Мутри вън.

2020.07.30 | 12:22

56
Значи Радев трябва да си ходи. Неговите дружки са вече вън

2020.07.30 | 09:34

18

опазил ни бог от това чучело дето на две магарета сено неможе да раздели

СМЪРТ ЗА БОЙКО БОКЛУКА

2020.07.30 | 10:27

42
ДАВАЙ РАДЕВ,,МАЧКАЙ ХУНТАТА КРАДЛИВА БКП ПЕЕВСКА....МАЧКАЙЙЙЙ РАДЕВ

2020.07.30 | 12:17

55
БКП е БСП БСП е Радев Няма смисал това което пишеш
БОЖКОВ ,

2020.07.30 | 12:08

54

ПРАТИ ТАЛИБАНИ ДА ЗАКОЛЯТ ТАЗ СВИНЯ , ЧЕ ПРОТЕСТИТЕ МИ ПРЕЧАТ И НЕМОГА ДА ЗАСПЯ !!!

2020.07.30 | 09:03

1
МУТРИТЕ ВЪН АТ ДОНДУКОВ 2! МАФИЯТА Е ТАМ
XA XA XA

2020.07.30 | 12:03

52

ЗНАЕМЕ КЪДЕ Е ..............

К. У. Р за БСП

2020.07.30 | 10:46

45
Ей го бе! Ей гои наш МУнчо! Кой каза, че е на съвещание в Москва! Тука е Мунчо бе! Той гледа телевизия по цял де и като стане нещо в НС оп изкача изпод миризивата пола на деса простакеса и вето, вето , вето! И какво? Пак ще му го отхвърлят, защото другарЕте вчера напуснаха НС да организират нелегалната борба в страната и да палят горите!
КАР ЗА ГЕРБ

2020.07.30 | 11:59

51
ЗА БОКО – ДВА !!

2020.07.30 | 11:05

47

Добави коментар

Водещи новини