Парламентът прие на второ четене промени в Закона за обществени поръчки

  • 18 декември 2019 14:30

  • 520
  • 0
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за обществени поръчки
© Novini.bg

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за обществените поръчки. Промените са свързани с поетапното въвеждане и прилагане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки и влизат в сила от 1 януари 2020 г.

С въвеждането на електронната платформа в Регистъра за обществени поръчки /РОП/ се предвижда публикуване и на документациите, разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и журито - при конкурсите за проекти, договорите, рамковите споразумения и анексите към тях, както и договорите за подизпълнение. С цел разширяване на публичността се въвежда освен обявите за събиране на оферти в РОП да се публикуват и поканите до определени лица.

НС ще гласува на второ четене промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Предвижда се промяна, с която се допуска разпоредител от по-висока степен, а не само първостепенен, да възлага поръчки за нужди на негови разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

Понижават се стойностните прагове, при които се прилагат процедурите по Закона за обществените поръчки за доставки и услуги.

Правят се промени, свързани с начина за изчисляване на прогнозната стойност, които са продиктувани от установени затруднения в практиката. В определени случаи е обективно невъзможно прогнозната стойност да се определи чрез пазарни проучвания или консултации, предвид което новата редакция на разпоредбата не предвижда задължение, а регламентира възможност, чрез която възложителят може да определи актуалната пазарна стойност на обществената поръчка.

С промяна в Закона за електронното управление се предвижда "Информационно обслужване" АД да е публичен възложител само при възлагане на дейностите по системна интеграция, които включват изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от административните органи. Тази промяна влиза в сила със задна дата от 29 ноември 2019 г.

Novini.bg
520 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини