Одобрена е позицията на страната ни по дело С-544/19 на Съда на Европейския съюз

  • 04 декември 2019 13:23

  • 312
  • 0
Одобрена е позицията на страната ни по дело С-544/19 на Съда на Европейския съюз
© Pixabay

С протоколно решение правителството одобри позицията на страната ни по дело С-544/19 на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

Делото е във връзка с обжалване на наказателно постановление, с което са наложени имуществени санкции на „Екотекс България“ ЕООД по установени административни нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой. То е образувано по преюдициално запитване на Административен съд - Благоевград, по висящо пред него касационно наказателно административно дело № 103/2019 г., по описа на съда, по жалба срещу решение на Районен съд - Петрич, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от заместник-директора на Териториалната дирекция на НАП София.

Правителството реши: "Информационно обслужване" АД ще бъде системен интегратор

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на чл. 63 от Договора за функциониране на Европейския съюз, на чл. 2, параграф 1, чл. 4, чл. 5, чл. 58, параграф 1 и чл. 60, параграф 4 на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и чл. 47 и чл. 49, параграф 3 от Хартата на основните права на Съюза. Тълкуването трябва да установи дали нормите на Закона за ограничаване на плащанията в брой не се явяват в противоречие с горепосочените разпоредби на правото на Съюза. Целта на запитването е да не се допусне установяване на съдебна практика, противоречаща на правото на ЕС.

Конституирането на България като страна в производството по това дело, ще позволи на нашата държава успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Десислава Станева
312 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини