Парламентът прие промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

  • 13 декември 2018 14:58

  • 477
  • 0
Парламентът прие промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
© Novini.bg

Парламентът прие промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на първо четене, внесени от Министерския съвет. 

Целта на измененията е да се отстранят неясноти и да се премахнат неприложими и дублирани текстове. Към сферата на организациите от публичния сектор, за които се прилагат разпоредбите на закона, се включват търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, както и търговските дружества, чиито капитал е изцяло тяхна собственост. 

Допълва се разпоредбата за предоставянето на информация на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол. 

Предлага се редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност да се определят от ръководителите на организациите, въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите. 

Предвижда се като задължителна контролна дейност да се извършват "последващи оценки на изпълнението", насочени към откриване на възможни грешки и нередности на приключил процес, договор или стопанска операция. Ръководителите на организации ще трябва да осигурят въвеждането и прилагането на процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори, който е важен за точното им изпълнение, особено при ангажименти с по-дълъг срок на изпълнение. 

Разширява се обхватът на организациите от публичния сектор, в които се извършва системно наблюдение от министъра на финансите по прилагането на закона и издадените въз основа на него актове.

Със законопроекта се цели оптимизиране на вътрешния контрол и повишаване на ефективността при разходване на публичните средства в организациите от публичния сектор в съответствие с добрите практики в тази област на другите държави - членки на ЕС, и не се налага необходимост от осигуряване на допълнителни финансови и други средства, посочва вносителят.

Константин Тодоров
477 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини