Краят на големите семейства? Българинът живее сам или с половинката си

  • 31 май 2023 11:32

  • 216
  • 0
Краят на големите семейства? Българинът живее сам или с половинката си
© Novini.bg/ Canva

Към 7.09.2021 г. населението в Република България живее в 2 866 657 домакинства - обикновени и колективни. Близо три четвърти (74.9%) от всички домакинства живеят в градовете. Това показват данните на Националния статистически институт. 

За периода 2011 - 2021 г. средният брой членове в едно домакинство намалява в 25 области, а в областите Велико Търново, Ловеч и Перник остава без промяна. 

Динамиката в броя, размера и структурата на домакинствата се обуславя от редица демографски и социално-икономически фактори. Демографските фактори, към които се отнасят промените в броя на населението, раждаемостта и смъртността, броя на браковете и бракоразводите, възрастовата структура на населението и др., оказват пряко влияние върху измененията на числеността и структурата на домакинствата, обясняват от статистическия институт. 

През 1900 г. домакинства в селата са 75.4% от домакинствата в страната. При преброяването през 1956 г. те са 59.5%, а към 7.09.2021 г. делът на тези домакинства е 25.1%. 

Между последните две преброявания броят на домакинствата в страната намалява със 139 811 (4.7%), а лицата в тях намаляват с 851 384 души или с 11.7%. По-слабото намаление на броя на домакинствата в сравнение с намалението на населението показва, че продължава процесът на увеличаване на едночленните и двучленните домакинства, за сметка на многочленните. През 2021 г. близо две трети (65.2%) от домакинствата в България са едночленни и двучленни

Броят на едночленните домакинства от 925 385 през 2011 г. нараства на 1 026 198 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 5.0 процентни пункта (от 30.8% на 35.8%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 11 121 броя и към 7.09.2021 г. са 842 614. Относителният им дял нараства с 1.0 процентен пункт. 

През периода 2011 - 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 97 753 и към 07.09.2021 г. броят им възлиза на 508 860. Те съставляват 17.8% от всички домакинства в страната.  

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 619 856 на 488 036 домакинства, а относителният им дял намалява с 3.6 процентни пункта. 

Радина Лазарова
216 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини