Сметната палата: "Напоителни системи" е в критично финансово състояние

  • 15 септември 2021 13:50

  • 348
  • 0
Сметната палата: "Напоителни системи" е в критично финансово състояние
© Novini.bg

Сметната палата извърши одит на „Напоителни системи” ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г., в изпълнение на годишната програма за одитната дейност на за 2020 година, съобщиха от пресцентъра на палатата.

„Напоителни системи“ ЕАД е търговско дружество със 100 процента държавно участие в капитала, като правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите. Дружеството извършва следните дейности с обществена значимост:

а) поддържане и експлоатация на държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделските култури, доставка на вода за промишлени и други нужди; 

Министър Бозуков: Блокирането на вписване на новото ръководство на "Напоителни системи" води до големи загуби за държавата

б) дейност по експлоатация и поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, която се финансира от държавния бюджет, на основание подписани договори между дружеството и Министерството на земеделието храните и горите. Хидромелиоративните съоръжения са изградени с държавни средства и включват предпазни диги, Дунавски диги, корекции на реки, отводнителни полета и системи на територията на цялата страна;

в) стопанисване, поддръжка, експлоатация, опазване и мониторинг на 21 бр. комплексни и значими язовири, които са публична държавна собственост. Обектите и съоръженията са посочени в следната таблица: 

Основни констатации от извършения одит са:

„Напоителни системи” ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост. Размерът на задълженията е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията.

Една от причините за състоянието на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието храните и горите на извършени разходи през предходни периоди за изпълнението на възложени дейности по обществената услуга за поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, както и негативната практика част от определените с държавния бюджет суми за обществената услуга през годината да се предоставят за покриване на средства за тези дейности през предходни периоди (констатирано е забавяне с 2 години). Това поражда съществен ликвиден проблем на дружеството, като затруднява дейността и влошава финансовото му състояние.

Проблем за финансовото състояние на дружеството е и неговата задъжнялост. В края на 2019 г. размерът на задълженията е близо два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията.

Вземанията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. – близо 20,8 млн. лв., формирани от: свързани лица в лицето на Министерството на земеделието храните и горите, продажби, предоставени аванси, съдебни спорове и други текущи вземания. През 2019 г. вземанията от Министерството на земеделието храните и горите по договорите за обществената услуга нарастват с 20 на сто спрямо тези през 2018 г. заради неизплатени задължения от страна на министерството към дружеството по посочените по-горе договори за изпълнение на услугата. Дружеството има вземания и по неразпределени суми от частни съдебни изпълнители в размер на около 1,1 млн. лв. за 2018 г., които нарастват с 2 млн. лв. през 2019 г. и достигат 3,1 млн. лв. 

Министър Бозуков: Тези, които до вчера управляваха „Напоителни системи“, днес правят саботаж

Задълженията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в размер на около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. – 37,8 млн. лв., формирани от: доставчици, свързани лица под общия контрол на Министерството на земеделието храните и горите, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и др. Липса на модернизация на измервателните устройства, поради което са налице сериозни загуби на вода

Дейността с търговски характер - доставка и продажба на вода за напояване, е от съществено значение за постигане на добри финансови резултати от дружеството, тъй като чрез нея се генерират голяма част от приходите, постъпващи в резултат на сключените договори с физически и юридически лица (водоползватели). Площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от дружеството, обхващат 7,4 млн. дка, от които годни за напояване са около 5,4 млн. дка.

Оперативната цел на дружеството - модернизирането и обновяването на измервателните устройства при съоръженията на доставчика – „Напоителни системи“ ЕАД, и монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода, не е постигната. От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26 на сто са въведени в експлоатация през периода 2001– 2019 г., докато повече от половината - 58 на сто, са монтирани в периода от 1961 г. до 1980 г. В резултат са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване. Видно от таблицата за потреблението на подаваните водни маси към водоползвателите през 2019 г. например разликата е около 135,4 млн. куб. м. при потребление за напояване и близо 13,3 млн. куб. м при потребление за промишлени цели. 

Водни маси по видове потребление
(в хил. м3 ) 

Поради неефективен контрол върху изпълнението на договорите за доставка на вода за напояване, сключени през 2018 г. и 2019 г., са допуснати закъснения на плащанията, неначисляване на лихви за забава, липса на изрично писмено упълномощаване на лицата, отговорни за измерването на подаваните водни маси към водоползвателите и подписването на съответните актове, което е предпоставка за риск от подписване на посочените документи от лица без необходимата компетентност и от допускане на грешки при измерване и отчитане на подаваните водни маси.

Управленските решения не са осигурили постигането на заложените показатели за разходи за заплати в бизнес програмата на дружеството, които да доведат до по-доброто му финансово управление и нормално функциониране през следващите периоди. Най-голям относителен дял от разходите на „Напоителни системи“ ЕАД през двете години заемат разходите за заплати и осигуровки на персонала, съответно 62 на сто през 2018 г. и 59 на сто през 2019 г. За 2018 г. отчетените разходи за заплати са с 3,1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. са с близо 1,8 млн. лв. повече спрямо планираните. Намаляването на разходите, в т.ч. и за заплати, биха подобрили приходната част на дружеството, и оттам – финансовото му състояние.

Отстранената директорка на „Напоителни системи“ ще съди земеделския министър

Не е ефективен контролът на обществените поръчки. При възлагането на обществени поръчки не са изпълнявани и прилагани контролни дейности, в резултат на това пет обществени поръчки са прекратени поради допуснати грешки при изготвянето на обявата, указанията към нея, техническата спецификация или методиката за оценка на офертите. Допуснато е две обществени поръчки да бъдат възложени по по-облекчен от предвидения в закона ред. Възлагането на обществени поръчки чрез изпращане на покана до определени лица е в несъответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

Не е извършен предварителен контрол за законосъобразност на проведените процедури по Закона за обществените поръчки, в резултат на което две от тях са прекратени, поради допуснати грешки при откриването и оповестяването им. Процедурите на пряко договаряне са проведени в несъответствие със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. Всички договори за обществени поръчки са сключени без да бъде взето решение от Съвета на директорите в нарушение на вътрешните правила. За всички договори, с изключение на един, не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение. При три договора е допуснато да бъдат извършвани услуги и доставки за обекти, които не са били включени в предмета им. Съставени са три акта за нарушение на Закона за обществените поръчки.

Няма регистър на недвижимите имоти, забавено е плащането по почти половината договори за наем. Не е създаден и утвърден регистър на недвижимите имоти, стопанисвани и управлявани от дружеството. При изпълнението на договорите за наем е допуснато забавено плащане на годишната наемна цена при 44 на сто от сключените през одитирания период договори за наем (27 договори); не е начислявана неустойка за забавено плащане, с изключение на три договора, като по този начин не са защитени финансовите интереси на дружеството.

През периода 2018 г. – 2019 г. част от тръжните процедури за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, са проведени без да е приложен законовия ред. Към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 бр.), дружеството не притежава документи за собственост, въпреки предприетите мерки от ръководството му.

Припомняме, че Сметната палата констатира проблеми в тази област още през 2010 г., когато отказа да завери финансовия отчет на тогавашното Министерство на земеделието и храните заради незаведени в баланса му хидросъоръжения, сред които 11 язовира.

 

Филип Епитропов
348 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини