Продължава приемът на документи за потребители и социални асистенти

22 януари 2021 10:15

Продължава приемът на документи за потребители и социални асистенти
© Община Сливен
448 1

Община Сливен, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, обявява, че продължава с приема на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ .

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя в зависимост от индивидуалните потребности на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

214 деца и възрастни в Добричко ще бъдат подкрепени с грижи в домашна среда

Социалната услуга се предоставя от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:

лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

1. Заявление по образец;

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК (ако има такова);

4.Копие от медицински протокол на лекарска консултативна комисия (ако има такъв);

5. Медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние;

6. Копие на документ за настойничество/попечителство;

7. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец (Приложение №2)

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа”, завяват желанието си за ползване на услугата – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице:

- в сградата на Община Сливен всеки работен ден от 8 до 12 часа и от 13 до 16.30 часа на гише №8 в Центъра за административно обслужване на граждани;

- по телефон на номера: 044 611 162; 044 611 124; 044 611 313; 044 611 330;

- по електронна поща: : soc_help@sliven.bg.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обявената позиция „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да са лица в трудоспособна възраст, психически и физически здрави, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност. Необходимите документи за кандидатстване са:

• Заявление по образец;

• Документ за самоличност (за справка);

• Автобиография по образец (Приложение №2);

• Копие на документ за завършено образование;

• Копия от документи за допълнителна квалификация (удостоверения, сертификати за преминати обучения и др. (при наличието на такива);

• Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);

• Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец (Приложение № 3);

• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец (Приложение № 4);

Лицата, желаещи да кандидатстват за „социални асистенти“, заявяват желанието си лично на гише №8 в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Община Сливен, бул.“ Цар Освободител“ №1, всеки работен ден от 8 до 12 часа и от 13 до 16.30 часа, като документите могат и да се изтеглят от електронната страница на Община Сливен на адрес : https://mun.sliven.bg/

За допълнителна информация тел. 044/611 124 – Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ в Община Сливен.

Novini.bg
448 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
Гражданин

2021.01.22 | 10:47

1
Искат да разболеят населението на България по всякакъв начин и после в старчески дом и затова ще обучават болногледачи!Такава е вече политиката,която нашето правителство следва!Очакват се много парализирани хора!Следете статистиката!

Добави коментар

Водещи новини