НАП: До края на март мо­жем да из­пол­з­ва­ме 5% от­с­тъп­ка от да­нъ­ка

На 10 яну­а­ри, но с мно­го про­ме­ни стар­ти­ра да­нъч­на­та кам­па­ния за 2020 го­ди­на. Дек­ла­ра­ци­и­те за до­хо­ди­те на фи­зи­чес­ки­те ли­ца, как­то и те­зи за кор­по­ра­тив­но­то по­до­ход­но об­ла­га­не се по­да­ват тра­ди­ци­он­но по два на­чи­на - на мяс­то в бю­ра­та на На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те (НАП) и по елек­т­ро­нен път през сай­та на НАП - www.nap.bg.

Тра­ди­ци­он­но, до края на март мо­жем да из­пол­з­ва­ме 5% от­с­тъп­ка от да­нъ­ка за дов­на­ся­не, обя­ви Бо­ря­на Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то от­го­ва­ря за да­нъч­на­та кам­па­ния в На­ци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те. Не­за­ви­си­мо че кам­па­ни­я­та ве­че те­че, важ­но­то е, че от март ще мо­жем да из­пол­з­ва­ме ус­лу­га­та за пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­на елек­т­рон­но да­нъч­на дек­ла­ра­ция. Тя ще мо­же да се ко­ри­ги­ра от все­ки да­нъ­коп­ла­тец, а от­го­вор­ност­та за дан­ни­те в нея ще се но­си пер­со­нал­но от не­го.

За година хазяите декларираха 602 млн. лв. приходи от наеми

Дан­ни­те за до­хо­ди­те ни от зап­ла­та и хо­но­ра­ри ще се по­да­ват ав­то­ма­тич­но от плат­ци­те им до 28 фев­ру­а­ри, а от на­ча­ло­то на март ще фи­гу­ри­рат в пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­на­та ни да­нъч­на дек­ла­ра­ция. Дос­тъп до нея ще има­ме чрез пер­со­на­лен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код, къ­де­то ще мо­же да на­не­сем нуж­ни­те ко­рек­ции.

Бо­ря­на Ге­ор­ги­е­ва от при­ход­на­та аген­ция обяс­ни пред Стандарт: "До­ход, за кой­то НАП ня­ма ин­фор­ма­ция, нап­ри­мер до­хо­ди от на­е­ми меж­ду фи­зи­чес­ки ли­ца, не­за­ви­си­мо че то­ва не е за­ре­де­но в пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­на­та дек­ла­ра­ция - фи­зи­чес­ко­то ли­це след­ва да по­пъл­ни те­зи дан­ни и да по­да­де в то­зи вид дек­ла­ра­ци­я­та си".

До­хо­ди­те от на­ем на фир­ми фи­гу­ри­рат при НАП и ще бъ­дат за­ре­де­ни ав­то­ма­тич­но в дек­ла­ра­ци­я­та. Слу­жеб­ни­те бе­леж­ки и до­ку­мен­ти от ТЕЛК ня­ма да се при­ла­гат към фор­му­ля­ра, за­що­то съ­що прис­ти­гат по слу­же­бен път.Ако ис­ка­ме да из­пол­з­ва­ме об­лек­че­ния, как­ви­то има за ипо­те­ка на мла­ди се­мейс­т­ва, за до­пъл­ни­тел­но доб­ро­вол­но пен­си­он­но и здрав­но оси­гу­ря­ва­не или зас­т­ра­хов­ка "Жи­вот", ще тряб­ва да пред­с­та­вим и до­ка­за­тел­с­т­во за пра­во­то си.

Можем да спестим до 500 лв., ако платим данъците си в определен срок

Съ­що та­ка по тра­ди­ция но­ва­та кам­па­ния но­си про­ме­ни в обя­вя­ва­не­то на об­ла­га­е­ми­те су­ми от фи­зи­чес­ки­те ли­ца и ма­кар да не са мно­го те оп­ре­де­ле­но пред­с­тав­ля­ват ин­те­рес, а и са в ин­те­рес на да­нъч­но за­дъл­же­ни­те ли­ца. Има да­нъч­ни об­лек­че­ния, има но­ви пос­та­нов­ки за не­об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди, а са за­сег­на­ти и граж­да­ни­те, от­да­ва­щи под на­ем имо­ти през плат­фор­ми.

Как­ви са да­нъч­ни­те об­лек­че­ния?

До 2018 г. ли­ца­та, ко­и­то пол­з­ва­ха да­нъч­но об­лек­че­ние за на­ма­ле­на ра­бо­тос­по­соб­ност, тряб­ва­ше да при­ла­гат ко­пие от ва­лид­но ре­ше­ние на ТЕЛК/НЕЛК при по­да­ва­не на го­диш­ни­те си да­нъч­ни дек­ла­ра­ции. От 2020 г., съ­от­вет­но и при по­да­ва­не­то на го­диш­на да­нъч­на дек­ла­ра­ция за 2019 г., до­ба­вя­не­то на то­зи до­ку­мент към дек­ла­ра­ци­я­та ве­че не е не­об­хо­ди­мо. НАП ве­че има дос­тъп до ре­гис­тър "Един­на ин­фор­ма­ци­он­на сис­те­ма на ме­ди­цин­с­ка­та ек­с­пер­ти­за" и съ­от­вет­на­та ин­фор­ма­ция. Все пак ко­пие на ва­лид­но­то ре­ше­ние на ТЕЛК/НЕЛК след­ва да се пред­с­та­вя на ра­бо­то­да­те­ля за це­ли­те на пол­з­ва­не на об­лек­че­ни­е­то те­ку­що през го­ди­на­та. От­па­да и за­дъл­же­ни­е­то за при­ла­га­не на ко­пие от ва­лид­но ре­ше­ние на ТЕЛК/НЕЛК от ли­ца, пол­з­ва­щи да­нъч­но об­лек­че­ние за от­г­леж­да­не­то на де­ца с ув­реж­да­ния. Не се изис­к­ва и при­ла­га­не на ко­пие за по­куп­ка на оси­гу­ри­те­лен стаж при пен­си­о­ни­ра­не.

До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им

Не­об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди - с нов об­х­ват

Про­мя­на в об­х­ва­та на ос­во­бо­де­ни­те от об­ла­га­не до­хо­ди от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния бе нап­ра­ве­на поч­ти в края на ми­на­ла­та го­ди­на. Не­об­ла­га­е­ми са до­хо­ди­те от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния об­що до 2400 лв. под фор­ма­та на ед­нок­рат­ни­те по­мо­щи, пре­дос­та­ве­ни от ра­бо­то­да­те­ля за смет­ка на со­ци­ал­ни­те раз­хо­ди при раж­да­не или оси­но­вя­ва­не на де­те, сключ­ва­не на граж­дан­с­ки брак или смърт на член от се­мейс­т­во­то. Пре­ди про­мя­на­та ед­нок­рат­ни­те по­мо­щи при оси­но­вя­ва­не не бя­ха сред не­об­ла­га­е­ми­те до­хо­ди.

За пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­ни­те дек­ла­ра­ции

От март ще мо­жем да из­пол­з­ва­ме ус­лу­га­та за пред­ва­ри­тел­но по­пъл­не­на елек­т­рон­но да­нъч­на дек­ла­ра­ция. Тя ще мо­же да се ко­ри­ги­ра от все­ки да­нъ­коп­ла­тец, а от­го­вор­ност­та за дан­ни­те в нея ще се но­си пер­со­нал­но от не­го. Ус­лу­га­та ще е дос­тъп­на за пър­ви път за граж­да­ни­те, ко­и­то имат пер­со­на­лен код на НАП или елек­т­ро­нен под­пис. Та­ка ще от­пад­не не­об­хо­ди­мост­та към дек­ла­ра­ци­я­та да се при­ла­гат слу­жеб­ни бе­леж­ки за по­лу­че­ни през го­ди­на­та до­хо­ди. Пер­со­нал­ни­ят иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код на НАП мо­же да се взе­ме от все­ки офис на да­нъч­ни­те, ка­то из­да­ва­не­то му е без­п­лат­но.

Подаваме данъчни декларации без служебни бележки

Па­тен­тен да­нък за рен­тал плат­фор­ми­те

Най-се­ри­оз­на­та про­мя­на бе из­вър­ше­на в края на ми­на­ла­та го­ди­на. Смя­та се, че тя ще се от­ра­зи на око­ло 14 хил. имо­та в стра­на­та, ко­и­то са ре­гис­т­ри­ра­ни в плат­фор­ми, ко­и­то из­пол­з­ват пос­ред­ни­чес­ки­те ус­лу­ги и дру­ги по­доб­ни плат­фор­ми в ин­тер­нет, за да от­да­ват имо­ти­те си под на­ем. Се­га па­тен­тен да­нък се дъл­жи за мес­та за нас­та­ня­ва­не, ко­и­то са ка­те­го­ри­зи­ра­ни с ед­на или две звез­ди и са с не по­ве­че от 20 стаи. Раз­ме­рът му е от 25 до 250 лв. на стая спо­ред мес­то­на­хож­де­ни­е­то на обек­та, ка­то точ­на­та су­ма се оп­ре­де­ля вся­ка го­ди­на от об­щи­ни­те.

Па­тен­тен да­нък ве­че се дъл­жи и от мес­та­та за нас­та­ня­ва­не с до 20 стаи, ко­и­то се от­да­ват през рен­тал плат­фор­ми. Как­во точ­но ще се изис­к­ва, за да мо­же да се ре­гис­т­ри­рат те­зи обек­ти, тряб­ва да ста­не яс­но до края на март, ко­га­то тряб­ва да е го­то­ва на­ред­ба­та за тях. След то­ва соб­с­т­ве­ни­ци­те им ще имат три ме­се­ца, в ко­и­то да се ре­гис­т­ри­рат по За­ко­на за ту­риз­ма, ка­то ре­гис­т­ра­ци­я­та ще ста­ва по елек­т­ро­нен път. За да се пла­ща па­тент, има две изис­к­ва­ния - при­хо­ди­те от дей­ност­та по крат­кос­роч­но от­да­ва­не под на­ем през пред­ход­на­та го­ди­на да са би­ли под 50 хил. лв., как­то и да ня­ма ре­гис­т­ра­ция по об­щия ре­жим на ДДС. Из­к­лю­че­ние са са­мо ре­гис­т­ри­ра­ни­те по спе­ци­а­лен ре­жим на ДДС (чл. 97а от За­ко­на за ДДС), ко­и­то са за­дъл­же­ни да спаз­ват от­да­ва­щи­те през плат­фор­ми­те имо­ти. При не­го не се ча­ка нат­руп­ва­не­то на 50 хил. лв. об­ла­га­ем обо­рот, а ДДС ре­гис­т­ра­ци­я­та тряб­ва да се нап­ра­ви пре­ди за­поч­ва­не на дей­ност­та по от­да­ва­не под на­ем. При то­зи спе­ци­а­лен ре­жим став­ка­та съ­що е 20 на сто. С нея се об­ла­гат оба­че са­мо ко­ми­си­он­ни­те, ко­и­то соб­с­т­ве­ни­кът на имо­та дъл­жи на плат­фор­ма­та за пос­ред­ни­чес­ка­та ус­лу­га по на­ми­ра­не на на­е­ма­тел. Ако се над­ми­не пра­гът от 50 хил. лв. обо­рот соб­с­т­ве­ни­ци­те на та­ки­ва апар­та­мен­ти за крат­кос­роч­ни на­е­ми ми­на­ват на ре­гис­т­ра­ция по ДДС по об­щия ред. То­га­ва по­лу­че­ни­ят до­ход от дей­ност­та се об­ла­га с 10% да­нък общ до­ход.

Изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица

Фи­зи­чес­ки­те ли­ца имат пра­во на 10% нор­ма­тив­но приз­на­ти раз­хо­ди, ко­га­то на­е­мо­да­те­лят не се счи­та за тър­го­вец по сми­съ­ла на Тър­гов­с­кия за­кон, т.е. при тях ефек­тив­на­та став­ка е 9%. В за­ко­на е по­со­че­но, че не са тър­гов­ци ли­ца­та, из­вър­ш­ва­щи хо­те­ли­ер­с­ки ус­лу­ги чрез пре­дос­та­вя­не на стаи в оби­та­ва­ни­те от тях жи­ли­ща. При то­зи ре­жим на об­ла­га­не на­е­мо­да­те­лят тряб­ва да дек­ла­ри­ра и вна­ся да­нъ­ка на три­ме­се­чие (ко­га­то плат­ци­те не са пред­п­ри­я­тия), ка­то е за­дъл­жен да по­да­ва и го­диш­на дек­ла­ра­ция. В слу­чай, че съ­от­вет­но­то ли­це не оби­та­ва от­да­ва­ния крат­кос­роч­но под на­ем имот, е въз­мож­но да се при­е­ме, че е тър­го­вец по сми­съ­ла на Тър­гов­с­кия за­кон. То­ва оз­на­ча­ва, че ли­це­то тряб­ва да се об­ла­га ка­то тър­го­вец за по­лу­че­ния до­ход от ту­рис­ти­чес­ки ус­лу­ги, въп­ре­ки че фор­мал­но не е ре­гис­т­ри­ран ка­то та­къв. В та­къв слу­чай фи­зи­чес­ко­то ли­це тряб­ва да во­ди сче­то­вод­с­т­во, да фор­ми­ра ре­зул­тат, да дек­ла­ри­ра и зап­ла­ща 15% да­нък вър­ху пе­чал­ба­та от дей­ност­та си, та­ка как­то са за­дъл­же­ни ед­но­лич­ни­те тър­гов­ци.  Да­нъ­кът се дъл­жи на го­диш­на ба­за с по­да­ва­не на да­нъч­на­та дек­ла­ра­ция.

Що се от­на­ся до си­гур­ност­та на дан­ни­те го­во­ри­те­лят на НАП Ро­сен Бъч­ва­ров от­п­ра­ви пре­по­ръ­ки. "До 17 фев­ру­а­ри ние пре­по­ръч­ва­ме на всич­ки на­ши пот­ре­би­те­ли на елек­т­рон­ни ус­лу­ги, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва ду­ма за фи­зи­чес­ки или юри­ди­чес­ки ли­ца, да ак­ту­а­ли­зи­рат бра­у­зъ­ри­те си до пос­лед­на­та вер­сия на те­зи бра­у­зъ­ри, в ко­я­то има вгра­де­на до­пъл­ни­тел­на си­гур­ност, за­що­то след 17 фев­ру­а­ри елек­т­рон­ни­те ус­лу­ги на НАП ще изис­к­ват те­зи вгра­де­ни сер­ти­фи­ка­ти", ка­за той.От при­ход­на­та аген­ция наб­лю­да­ват за­си­ле­но тър­се­не на пер­со­нал­ни иден­ти­фи­ка­ци­он­ни ко­до­ве. Ако ве­че има­ме та­къв, мо­же да сме­ним па­ро­ла­та си и елек­т­рон­но, без да е не­об­хо­ди­мо по­се­ще­ние на офис на НАП. Да­нъч­на­та кам­па­ния прик­люч­ва на 30 ап­рил. Очак­ва се да бъ­дат по­да­де­ни око­ло 600 000 дек­ла­ра­ции, две тре­ти от ко­и­то - по ин­тер­нет.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Общество

още

Анкета

Нужни ли са по-строги мерки за всички инсталации за изгаряне на отпадъци?

Нужни ли са по-строги мерки за всички инсталации за изгаряне на отпадъци?

Избрано от Интернет

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.