Близо 50 000 души са търсили съдействие от омбудсмана през 2019 г.

  • 30 декември 2019 09:45

  • 255
  • 0
Близо 50 000 души са търсили съдействие от омбудсмана през 2019 г.
© Омбудсмана на Република България

Близо 50 000 души са търсили съдействие от омбудсмана през 2019 г. Това съобщиха от пресофиса на омбудсмана.

В институцията на омбудсмана постъпи жалба от г-н Н.М. Човекът е с ампутиран крак, без актуално експертно решение от ТЕЛК, без дом, доходи за съществуване и осигуровки. В рамките на правомощията на омбудсмана бяха предприети многобройни действия от експерти на институцията за осигуряване на необходимата подкрепа на гражданина. След отправени препоръки г-н М. първоначално бе настанен в Център за временно настаняване „Света София“, а впоследствие бе прехвърлен в социалната услуга в кв. „Люлин“. На гражданина е отпусната еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане в максимален размер и му осигурена целева помощ за медицински изделия.

Омбудсманът: Минималната пенсия да не е под линията на бедност

Със съдействието на експерти на институцията на г-н М. са подготвени документи и той се яви за освидетелстване пред ТЕЛК. Определени са му 100 % трайно намалена работоспособност, без чужда помощ.
Впоследствие г-н М. е настанен в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания – Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови” в гр. Банкя. Получава пенсия и има осигуровки.

Това е само един от многобройните случаи, при които след намесата на омбудсмана, гражданин получи подкрепа от институциите. През 2019 г., общият брой на хората, потърсили съдействието на националния обществен посредник - в приемната в София и изнесените такива в страната, чрез писмени сигнали, консултации по телефона е 48 928. От тях 22 040 са на граждани, подписали се в колективните жалби.

Омбудсманът до ВиК – Перник: Отворете гореща линия за гражданите

Най-много хора са се оплакали на омбудсмана за нарушени права във ВиК сектора – 10,54% от общия брой. Веднага след това са гражданите, сезирали омбудсмана за проблеми, свързани със социално осигуряване и обезщетения, в т.ч. и пенсии – близо 9%, следвани от жалби срещу енергийни дружества, частни съдебни изпълнители, банки, фирми за бързи кредити и др.

През 2019 г. омбудсманът е сезирал пет пъти Конституционния съд:
- Относно разпоредбите на чл. 8, ал. 1-6, чл. 9-15, чл. 17, ал. 1, т. 4, чл. 22, ал. 2, т. 12, чл. 30 и § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Образувано е конституционно дело № 1/2019 г.
С определение от 21.02.2019 г. КС отклони искането.

Омбудсманът с шест мерки срещу съседските войни
- Относно разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 8 от Закона за държавния служител и на § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Образувано е конституционно дело № 2/2019г., присъединено към 16/2018 г.
С Решение от 07.03.2019 г. КС уважи искането на омбудсмана и обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 8; чл. 84а, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител и параграф 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2019 г.

- Относно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Образувано е конституционно дело № 3/2019 г.
С Определение от 09.05.2019 г. КС допусна искането за разглеждане.

- Относно разпоредбите на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния кодекс. Образувано е конституционно дело № 6/2019г.
С Решение от 18.07.2019г. КС отхвърли искането.

- Относно разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Образувано е конституционно дело № 10/2019г.
С Определение от 08.10.2019г. КС допусна искането за разглеждане по същество.

Законодателните инициативи на омбудсмана през тази година са четири:
- Законопроект за несъстоятелност на физическите лица
Омбудсманът организира през 2018 г. форум на тема „Уредба на фалита на физически лица в Република България – възможности и перспективи“, на който представи концепция на законопроект за несъстоятелност на физическите лица. Концепцията е изработена от работна група, включваща експерти, магистрати, представители на съсловни и граждански организации, и предвижда от тази процедура да могат да се възползват, както физически лица, предприемачи, т.е. упражняващи свободна професия или физическа дейност без качеството на търговец, но също така и физически лица потребители, като се постигне баланс между интересните на кредиторите и длъжниците.
На 31.07.2019 г. на вниманието на народните представители е внесен и изготвения законопроект, придружен с мотиви и оценка на въздействието.

-Закон за търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел
Изпратена е препоръка за приемане на промени, касаещи обжалването на незаконосъобразни откази на длъжностните лица по регистрация към Агенцията по вписванията и възстановяване на направените разходи/претърпени щети.

- Граждански процесуален кодекс
Изготвен и предоставен на вниманието на председателя на Народното събрание и депутатите е и законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с цел ограничаване на свръхпривилегиите на банки, монополи и защита от неравноправни клаузи. Законопроектът е внесен и окончателно приет от народните представители през месец декември 2019 г.

Омбудсманът в позиция до КФН: Проектът „Бонус-Малус“ ощетява гражданите

- Законопроект за съсловните организации на медицинските специалисти
Институцията на омбудсмана представи на вниманието на законодателния орган и законопроект, който да регламентира обществените отношения, свързани със съсловните организации на медицинските специалисти. Целта на проекта е създаване на съсловни организации на всяка от регулираните професии в здравеопазването, с което да се осигури стабилност и равнопоставеност в тази област.

Радина Лазарова
255 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини