МОН разработи 16 национални програми за развитие на образованието

27 януари 2021 18:30

МОН разработи 16 национални програми за развитие на образованието
© Novini.bg
386 0

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане 16 национални програми /НП/, които ще се изпълняват през 2021 г. Това са успешни програми от предходните години, изпълнението на които допринася за модернизиране на училищната инфраструктура, популяризиране на иновативните практики, насърчаване на взаимодействието с родителите и за други дейности, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Ще продължи да се изпълнява НП "Иновации в действие", която е насочена към насърчаване на иновациите сред основните и началните училища и сред професионалните гимназии, както и иновациите, ориентирани към ученици от уязвими групи. Също така се учителите да анализират, да експериментират, но и да популяризират своите иновативни практики и продукти.

Диян Стаматов: Всички се изморихме от дистанционния подход в образованието

Акцент на НП "Бизнесът преподава" е ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите. Програмата включва посещения на представители на бизнеса в училища, както и на учители в предприятия, което ще им помогне да осъвременят квалификацията си. Крайният ефект, който се цели, е повишаване качеството на преподаване и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите, както и създаване на партньорства между училища и работодатели.

Продължава изпълнението на програмите за квалификация на учителите, включително за извънкласни дейности, "Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование", "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", както и тези за подготовка и участие на ученици в олимпиади и състезания, и за организирането на националното външно оценяване.

И през 2021 г. по програмата "Мотивирани учители" ще бъдат привличани към системата преподаватели и специалисти от разнообразни професионални области, като ще се финансира подготовката им във висшите училища, както и допълнителни практически обучения. Предвижда се през тази година да продължи финансирането за подобряване на условията за експериментална работа в училищата, в които от следващата учебна година ще има профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предоставят се и условия за подкрепа на целодневната организация на учебния ден на учениците и се създават условия за личностно развитие чрез занимания по интереси и творчески изяви.

За трета година ще се стимулира усвояване на учебното съдържание както чрез посещения на музеи, така и чрез посещения на театрални постановки и концерти, срещи с актьори и музиканти по теми, свързани с конкретно учебно съдържание.

Модулът "Библиотеките като образователна среда" е свързан с подобряване на библиотечната среда - създаване на кът за четене - училищното пространство, което подпомага, развива и насърчава четенето. За втора година е включен и модул, по който се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Продължават програмите за осигуряване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище и подпомагането на общините в процесите на десегрегация и недопускане на вторична сегрегация.

Евгения Костадинова: Промените в учебните програми дават повече свобода на учителя

НП "Успяваме заедно" ще подкрепи детските градини и училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, в две посоки - за споделяне на иновативни практики за дейности с децата и семействата в и извън детската градина/училището, както и за насърчаване на двигателната активност на децата.

В рамките на НП "Заедно за всяко дете", се предвижда да бъде осигурен постоянен достъп на всички 265 общини до Информационната система за реализация на Механизма /ИСРМ/, чрез която се работи за обхващане и оставане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Общините имат ключова роля в дейността на екипите за увеличаване обхвата на децата, включени в предучилищното образование, която се засилва с въведеното с промените в ЗПУО за задължително предучилищно образование и за 4-годишните деца. Продължава изпълнението и на НП "Заедно в грижата за всеки ученик", чрез която се проследяват личните постижения на учениците и се създават условия за екипна работа между учителите от начален етап и тези от детската градина, както и с преподавателите от прогимназиален етап. И през 2021 г. ще бъде поставен акцент на взаимодействието в училищната общност и участието на родителите в различни инициативи по програмата "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот".

По НП "Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти" ще бъдат разработени помагала на чужд език по общообразователни учебни програми за девети и за десети клас, с изключение по учебния предмет български език и литература, и по учебния предмет чужд език.

Мая Йорданова
386 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини