Сметната палата обучава онлайн участниците в изборите за задълженията им към одитната институция

  • 26 септември 2023 14:07

  • 697
  • 1
Сметната палата обучава онлайн участниците в изборите за задълженията им към одитната институция
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

Има пет забрани, свързани с даренията за участниците в изборите, каза директорът на Одитна дирекция "Специфични одити" в Сметната палата Екатерина Перчева-Антова в интервю за Българската телеграфна агенция (БТА).

Партия, коалиция или инициативен комитет във връзка с предизборната кампания не може да получава: анонимни дарения, средства от юридически лица и от еднолични търговци, средства от чуждестранни физически лица, средства от религиозни институции, средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Сметната палата осигурява публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания на участниците в изборите чрез Единен регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/, който е публичен и е достъпен на интернет страницата на институцията.

Осем партии и три коалиции се регистрираха в ЦИК за местните избори

Най-честите нарушения, констатирани от Сметната палата, са непредставяне или неспазване на срока за представяне на информацията в регистъра по време на предизборната кампания; неспазване на изискването приходите и разходите за кампанията, когато са на стойност над 1000 лв., да се извършва по банков път.

Следва пълният текст на интервюто:

- Какви са задълженията на участниците в изборите към Сметната палата във връзка с Изборния кодекс, какви регистрации трябва да направят партии, коалиции и инициативни комитети преди провеждането на вота на 29 октомври 2023 г.?

Сметната палата осигурява публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания на участниците в изборите чрез Единен регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/, който е публичен, достъпен е на интернет страницата на институцията. В регистъра се публикува основна информация за участниците в изборите; дарителите и размерът на направените дарения; имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства за кампанията, както и размерът на средствата; декларации за произхода на дарените средства (когато дарението е над минималната работна заплата от 780 лв. в момента); наименованията на социологическите и рекламни агенции, както и агенции за връзки с обществеността, с които участниците работят.

Информацията трябва да се изпраща от участниците в изборите по време на предизборната кампания в определените в Изборния кодекс срокове. Ако участник не изпълни това свое задължение, се налагат санкции. Правим всичко възможно да не се стига до това.

- Как се подава информацията за регистъра?

С цел своевременно и надеждно изпращане на информацията за регистъра, Сметната палата осигурява възможност участниците в изборите да я подават по един от двата възможни начина. Единият е чрез попълване на данните в web форми и подписване с електронен подпис. Тази възможност за подаване на данни осигурява най-голяма оперативност при публикуването на данните. Може да се извършват незабавни корекции при необходимост. Предвидено е предоставяне на сканирани документи (декларациите за произход на дарените/предоставени средства по чл. 169 от Изборния кодекс), като наличните в тях лични данни ще бъдат заличавани от Сметната палата преди публикуването им в регистъра. За да се ползва този начин на подаване на данни, е необходимо притежаване на сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

Другият начин е чрез изпращане на хартиен и електронен носител по пощата или с куриерска служба в Сметната палата.

- Днес започна онлайн обучение на участниците в изборите на 29 октомври. Защо се налага то и как ще се извършва?

Наскоро се усъвършенстваха функционалностите на регистъра /ЕРИК/ и в тази връзка Сметната палата и "Информационно обслужване" АД (дружеството, което поддържа регистъра) организират онлайн обучение за участниците в изборите. Освен днес обучение ще има и на 27 и 28 септември от 10:00 часа, като всеки, който желае да се включи, ще може да избере в кой от дните да го направи. Обучението е достъпно за всички представители на партии, коалиции и инициативни комитети. Предварителна регистрация не е нужна. Достъпът до онлайн обучението ще е чрез специален линк, публикуван на сайта на Сметната палата. За тези, които не успеят да се включат онлайн, обучението ще бъде достъпно и на запис на сайта ни.

Освен това, с цел да подпомогне участниците в изборите за осъществяването на законовите им задължения в определените срокове, Сметната палата изготви брошура, която е публикувана на интернет страницата на институцията. Подготвихме и информационни клипове, които ще се излъчват по БНТ.

- Какви важни срокове, свързани със Сметната палата, трябва да следят участниците в изборите?

До 4 октомври трябва да изпратят първоначалната информация за получени дарения, предоставени средства от кандидати и членове на инициативни комитети, декларации за произход на средствата, както и агенциите, с които работят. Тази информация ще бъде включена в регистъра. По време на предизборната кампания всяка новопостъпила информация се изпраща в Сметната палата в 7-дневен срок.

След изборите всички участници трябва да представят пред Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. Срокът за това е 8 декември 2023 г., а за тези , които участват на балотаж, срокът е 15 декември 2023 г. Ако това не се направи, също има санкция за участника.

- Всеки ли има право да направи дарение на партия, коалиция или инициативен комитет? Как се извършват даренията и как се отчитат?

Важно е всички участници да знаят, че има забрани, свързани с финансирането и подпомагането на предизборната кампания. Партия, коалиция или инициативен комитет във връзка с предизборната кампания не може да получава: анонимни дарения, средства от юридически лица и от еднолични търговци, средства от чуждестранни физически лица, средства от религиозни институции, ,средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Неспазването на тези забрани се санкционира. Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата (780 лв. за 2023 г.), дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства.

Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата.

Декларацията се подава:  пред политическата партия;  за коалиция - пред партията, определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност;  за инициативен комитет - пред лицето, отговорно за приходите, разходите и счетоводната отчетност.

- Какви одити извършва Сметната палата след провеждането на изборите?

Сметната палата ще извърши одит на участниците, които имат приходи/разходи за кампанията над 1000 лв. Когато размерът на дарените или предоставени средства за кампанията от едно лице е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. За извършване на проверката се изисква информация от НАП и НОИ.

Кои са най-често констатираните нарушения от Сметната палата и какви санкции се налагат?

Най-честите нарушения, констатирани от Сметната палата, са: непредставяне или неспазване на срока за представяне на информацията в регистъра по време на предизборната кампания; неспазване на изискването приходите и разходите за кампанията, когато са на стойност над 1000 лв., да се извършва по банков път.

При нарушение на изискването за общия размер на финансирането, на забраните, свързани с финансирането и на изискването приходите и разходите над 1000 лв. да се извършва по банков път, на лицето, отговорно за счетоводната отчетност, се налага глоба от 3000 до 15 000 лв.

При нарушение на задължение за деклариране на произхода на дарените или предоставени средства, когато техният размер надхвърли една минимална работна заплата, глобата е от 1000 до 3000 лв., а за повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв.

При нарушение на изискванията за подаване на информация за вписване в регистъра, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицата, представляващи партията, коалицията или инициативния комитет, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Последвайте канала на

Мая Йорданова
697 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2023.09.26 | 18:44

1
Това е по-добро от всяка виагра. Съветвам всеки да го опита поне веднъж в живота си - ще подобри се.ксуалния ви живот многократно, прочетете го сами -----> welcome.to/biocom

Добави коментар

Водещи новини