МФ очаква бюджетното салдо по КФП към края на деветмесечието да бъде положително и около 1071 млн. лв.

  • 30 септември 2021 20:37

  • 541
  • 0
МФ очаква бюджетното салдо по КФП към края на деветмесечието да бъде положително и около 1071 млн. лв.
© Novini.bg

На базата на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на деветмесечието на 2021 г. да бъде положително, в размер на около 1071 млн. лв. (0,8 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 37 800,8 млн. лв. (74,8 на сто от актуализирания годишен разчет), като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 5,4 млрд. лева на данъчните и неданъчните приходи, а постъпленията от помощи са близки до отчетените за деветмесечието на предходната година.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 36 729,8 млн. лв., което е 66,6 на сто от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 31 550,9 млн. лева. Значителният ръст на разходите към септември 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато през същия период има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато за деветмесечието на 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна - на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година. 

МФ очаква минимално превишение на приходите над разходите за първото полугодие на 2021 г.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа към август 2021 г. е положително, в размер на 880,5 млн. лв. (0,7 на сто от прогнозния БВП), добавиха от пресцентъра на МФ. Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1125,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 244,6 млн. лева. Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2021 г. са в размер на 33 483,8 млн. лв., или 66,2 на сто от актуализираните годишни разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, постъпленията към август 2021 г. нарастват с 4,7 млрд. лв. (16,2 на сто). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 4,9 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0,2 млрд. лева.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 235,5 млн. лв., което представлява 66,5 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3,2 млрд. лв. (14,0 на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,4 на сто от общите постъпления по КФП за периода. Приходите от преки данъци са в размер на 4992,3 млн. лв., или 64,9 на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 12 317,3 млн. лв. (67,6 на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 8407,0 млн. лв. (68,5 на сто от планираните), от акцизи възлизат на 3696,7 млн. лв. (65,5 на сто от разчета), а тези от мита са в размер на 178,2 млн. лв. (73,9 на сто от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци) са в размер на 1008 млн. лв., или 81,0 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7917,8 млн. лв., което представлява 64,5 на сто от разчетените за годината. 

За януари МФ очаква 405 млн. лв. превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма

Неданъчните приходи са в размер на 5444,1 млн. лв., което представлява 80,6 на сто от годишните разчети и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. През април 2021 г. постъпиха приходи с еднократен за годината ефект, които представляват първоначално концесионно възнаграждение за държавата от концесията на Летище "София". Приходите от помощи и дарения са в размер на 1804,2 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към август 2021 г. възлизат на 32 603,3 млн. лв., което е 59,1 на сто от актуализираните годишни разчети. Нелихвените разходи са в размер на 31 229,2 млн. лв., което представлява 61,2 процента от годишния разчет.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 29 301,7 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1901,1 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 26,4 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 401,6 млн. лв. (61,1 на сто от планираните за 2021 година).
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 август от централния бюджет, възлиза на 972,4 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. Размерът на фискалния резерв към 31 август е 9,45 млрд. лв., в т.ч. 9,24 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, и 0,21 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
 

Филип Епитропов
541 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини