6.5% ръст на храни и напитки през февруари 2020 г.

06 април 2020 11:13

6.5% ръст на храни и напитки през февруари 2020 г.
© Pixabay
860 1

По данни от бизнес анкетите на НСИ през март 2020 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1.1 процентни пункта в сравнение с февруари 2020 година. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

През януари 2020 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство е с 0.7% под равнището на съответния месец през 2019 година (предварителни данни). На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 11.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.2%, а ръст - в преработващата промишленост - с 2.1%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през януари 2020 г. показват нарастване от 1.7% в сравнение със същия месец на 2019 година. На годишна база увеличението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2020 г. се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът е с 3.1%, а при сградното строителство - с 0.7%.

Рязко влошаване на бизнес климата у нас през месец март

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. възлиза на 32 682 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 677 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.766702 лв. за щатски долар БВП възлиза на 18 499 млн. долара и съответно на 2 647 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 16 710 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 391 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.1% на БВП през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо третото тримесечие на 2019 година.

Индивидуално потребление

През януари 2020 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.5 пункта в сравнение с октомври 2019 г., което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са леко влошени спрямо предходното наблюдение.

През януари 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 3.2% в сравнение със същия месец на предходната година. През януари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. оборотът нараства при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 9.1%). Понижение е отчетено при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 2.4%) и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 0.6%).

Отчитат отслабване на потребителските нагласи в началото на годината

За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2019 г. са изразходвани 70.0% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2018 г. е 6.4% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

През януари средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 1.7 пункта в сравнение с три месеца по-рано и достига 78.0%.
Относителният дял на бруто образуването в основен капитал в БВП през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 20.8%. По сезонно изгладените данни този показател се увеличава с 3.0% в реално изражение спрямо същия период на предходната година.

Пазар на труда

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 222.7 хил., от които 1 742.3 хил. мъже и 1 480.4 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.0%, като при мъжете този дял е 61.0%, а при жените - 47.7%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 138.5 хил., от които 80.6 хил. (58.2%) са мъже и 57.9 хил. (41.8%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.1%, съответно 4.4% за мъжете и 3.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта, като при мъжете и жените намалението е еднакво.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 11.5%, и в строителството - с 14.5%.
Според бизнес анкетите на НСИ през март 2020 г. 32.7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.
През декември 2019 г. средната работна заплата е 1 349 лв. и нараства с 4.3% в сравнение с предходния месец и с 12.0% спрямо декември 2018 година.

Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през март 2020 г. показват намаление на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 5.1 пункта) в сравнение с февруари 2020 година. За януари 2020 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 115.2 млн. евро (0.2% от БВП) при излишък от 7.6 млн. евро (0.01% от БВП) за януари 2019 година.

Търговското салдо за януари 2020 г. е отрицателно в размер на 42.2 млн. евро (0.1% от БВП)² при дефицит от 34.6 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 година.
Износът (FOB) е 2 513.1 млн. евро (3.9% от БВП) за януари 2020 г., като нараства със 185.1 млн. евро (8.0%) в сравнение с този за януари 2019 г. (2 328 млн. евро, 3.8% от БВП. Износът за януари 2019 г. нараства на годишна база с 6.6%.

Вносът (FOB) за януари 2020 г. е 2 555.2 млн. евро (3.9% от БВП)², като нараства със 192.7 млн. евро (8.2%) спрямо януари 2019 г. (2 362.6 млн. евро, 3.9% от БВП)². Вносът за януари 2019 г. нараства на годишна база с 0.2%.

Преките инвестиции в чужбина за януари 2020 г. нарастват с 2.5 млн. евро при намаление с 21.5 млн. евро за януари 2019 година. През януари 2020 г. салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 12.5 млн. евро (0.02% от БВП) при положително салдо от 142.6 млн. евро (0.2% от БВП) за януари 2019 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават с 15 млн. евро за януари 2020 г. при понижение със 164.1 млн. евро за януари 2019 година.

През януари 2020 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 235.6 млн. евро (0.4% от БВП) при отрицателна стойност от 41 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 година. Портфейлните инвестиции - активи за януари 2020 г. нарастват с 304.4 млн. евро (0.5% от БВП) при намаление с 31.9 млн. евро (0.1% от БВП) за януари 2019 година. Портфейлните инвестиции - пасиви за януари 2020 г. се повишават с 68.9 млн. евро (0.1% от БВП) при увеличение с 9.1 млн. евро (0.01% от БВП)² за януари 2019 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2019 г. е положително. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват спад съответно с 0.2 и 0.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година (според сезонно изгладените данни).

Цени

През февруари 2020 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 3.1% в сравнение със същия месец на 2019 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 6.5%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в групата „Съобщения“ - с 2.0%.

Кризата изчисти нискокачествените хранителни продукти от пазара

През четвъртото тримесечие на 2019 г. индексът на цените на жилищата нараства с 6.2% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2020 г. нараства с 3.1% в сравнение със същия месец на 2019 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%, в добивната промишленост - с 1.8%, и в преработващата промишленост - с 0.7%.

По данни от бизнес анкетата през март 2020 г. преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През февруари 2020 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база със 7.8% при 8.3% годишно нарастване през януари 2020 година. В края на февруари 2020 г. широките пари са 102.029 млрд. лв. (80.3% от БВП) при 101.480 млрд. лв. към януари 2020 г. (79.8% от БВП).

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД² през февруари 2020 г. възлизат на 59.127 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 5.4% на годишна база през февруари 2020 г. (5.4% годишно повишение през януари 2020 г.) и в края на месеца достигат 34.893 млрд. лв. (27.4% от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 24.235 млрд. лв. (19.1% от БВП) в края на февруари 2020 година. През февруари 2020 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.78 лв. за 1 щатски долар.

Радина Лазарова
860 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
3,1 процент друг път

2020.04.06 | 12:04

1
Всичко е скочило много над тази стойност. 3-слойни марлички в супермаркета (шити като от леля Пенка на старата Руска шевна машина) струват по 3,50 лв, обикновена хирургическа маска с визьорче от 0,25 ст на 6,90 до 9,90 лв (последната с активен въглен - явно имала допълнително действие, виж ми окото), а нитрилните ръкавици от 9,90 станаха 24 лв. Цените на храните - и те са скочили тихомълком поне с по 2 - 3 лв. За какви 3,1% говорим?

Добави коментар

Водещи новини