МФ прогнозира над 1 млрд. лева излишък в държавната хазна

  • 30 юни 2022 19:42

  • 535
  • 4
МФ прогнозира над 1 млрд. лева излишък в държавната хазна
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

Над 1 милиард лева излишък се очаква в държавната хазна към днешна дата. Данните са на Министерството на финансите.

Към края на май салдото е положително с над 600 милиона лева, а във фискалния резерв има над 9 милиарда лева.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа към май 2022 г. е положително в размер на 605,1 млн. лв. (0,4 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 324,4 млн. лв. и по европейските средства в размер на 280,7 млн. лева.

НА ЖИВО: Отново: Спорове в НС по актуализацията на бюджета

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2022 г. са в размер на 22 849,5 млн. лв. или 39,9 % от годишните разчети (Разчети към ЗДБРБ за 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г. . Постъпленията нарастват с 2 373,9 млн. лв. (11,6 %) спрямо отчетените към май 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 2 343,7 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 30,2 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 768,4 млн. лв., което представлява 39,5 % от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2 042,5 млн. лв. (13,0 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 77,8 % от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 2 987,0 млн. лв. или 32,5 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 8 718,5 млн. лв. (41,4 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 6 293,5 млн. лв. (42,6 % от планираните), от акцизи възлизат на 2 220,4 млн. лв. (37,5 % от разчета), а тези от мита са в размер на 179,0 млн. лв. (59,1 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 756,8 млн. лв. или 54,8 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 306,2 млн. лв., което представлява 39,6 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3 967,3 млн. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 113,8 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2022 г. възлизат на 22 244,4 млн. лв., което е 35,2 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към май 2021 г. бяха в размер на 20 616,2 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 21 200,0 млн. лв., което представлява 35,0 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 19 999,2 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 190,3 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 10,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 372,2 млн. лв. (56,0 % от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 май 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 672,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2022 г. е 9,37 млрд. лв., в т.ч. 8,34 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,03 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 май 2022 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Разчетите идват по време на дебата в пленарната зала за актуализацията на държавния бюджет.

Мая Йорданова
535 4

Свързани новини

Коментари 4

Добави коментар
Хахаха

2022.06.30 | 21:47

4
Шкумбата ли работи за тия хахаха по голям виц не бях чувал

2022.06.30 | 20:16

3
Нека да е широко обществено публично известно : Руското злато заложираното от датата 01 Юли 2022 няма да се признае в случаят на ревезия като обезпечение законна . Това да си имат предвид в съответният бранш на кредитиране , заложиране .
1

2022.06.30 | 20:10

2
КАК МОЖЕШ ДА ТЕГЛИШ 10 МЛРД. ЗАЕМ И ДА ИМАШ ИЗЛИШЪК БЕ ИДИОТИ КРАДЛИВИ

2022.06.30 | 19:59

1
каквото се очаква от едно управленски екип за период 2022 -2026 : Потвърждава се финансовата , отчетната , инвестиционна , оборотната , разход/приход , обезпечителна , солидарната , изплатената , възнаградената , задължената , заложираната , взискателна , ищецова , ответническа дейност .

Добави коментар

Водещи новини