БНБ внесе в парламента отчета си за 2019 година

30 април 2020 14:55

БНБ внесе в парламента отчета си за 2019 година
© Novini.bg
660 0

Управителят на Българската народна банка /БНБ/ внесе в Народното събрание Годишния отчет на БНБ за 2019 година, съобщиха от БНБ.

В отчета от 198 страници, са представени дейностите по изпълнение на функциите и задачите на БНБ, както и изпълнението на други дейности на Банката, свързани със или подпомагащи изпълнението на основните ѝ функции и задачи

БНБ отчита 9,7 на сто годишен ръст на депозитите на неправителствения сектор (ръст от 7.3 на сто в края на 2018 г.). Растежът на кредита за нефинансови предприятия и домакинства остана сравнително висок, за което допринесоха благоприятната макроикономическа среда, ниските равнища на лихвените проценти и запазващият се висок приток на привлечени средства в банковата система, пише в документа.

Към декември 2019 г. кредитите за нефинансови предприятия нараснаха с 5.9 на сто на годишна база (5.4 на сто в края на 2018 г.), а кредитите за домакинства - с 9.5 на сто, най-висок принос за което имаха жилищните кредити, посочват от Централната банка.

Управителят на БНБ: Изключено е българският лев да се обезцени

През 2019 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма беше отрицателно и възлезе на минус 1148 млн. лв. ( минус 1.0 процент от БВП). Значително влияние за формирането на бюджетния дефицит имаха разходите по инвестиционен проект "Придобиване на нов тип боен самолет" (в размер на 1.2 млрд. долара), извършени след актуализация на Закона за държавния бюджет за 2019 г. Средствата по депозити във фискалния резерв намаляха с 448 млн. лв. спрямо края на 2018 г. и достигнаха 8565 млн. лв., от които 8104 млн. лв. представляваха средствата по депозити в БНБ.

При управлението на брутните международни валутни резерви БНБ продължи да провежда консервативна политика, осигуряваща висока степен на сигурност и ликвидност на резервите. Пазарната стойност на брутните международни валутни резерви към края на 2019 г. възлезе на 24 835.6 млн. евро, което спрямо края на 2018 г. представлява общо понижение в размер на 236.6 млн. евро. Преобладаващата част от активите продължи да бъде инвестирана в ДЦК, които средно за годината имаха 61.77 на сто дял, а делът на депозитите беше 34.02 на сто. Нетният доход от управлението на международните валутни резерви през 2019 г. бе положителен, на стойност 265.72 млн. евро, което представлява 1.16 на сто обща доходност за годината. По компоненти нетният доход включва:
- доход от инвестиции на брутните международни валутни резерви в оригинална валута в размер на минус 63.99 млн. евро, който се определя главно от отрицателните лихвени нива по депозитите, които БНБ предоставя при първокласни чуждестранни банки, както и от отрицателната доходност по деноминираните в евро ценни книжа с високо кредитно качество, в които Банката инвестира;
-доход от валутна преоценка в размер на 313.99 млн. евро, дължащ се най-вече на значителното повишаване на пазарната цена на златото в евро;
- нетен финансов резултат от пасивите, който е положителен, в размер на 15.72млн. евро.

Българската народна банка притежава изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети. В края 2019 г. в обращение бяха 504.4 млн. броя банкноти (увеличение с 5.8 на сто спрямо края на 2018 г.) на стойност 18 637.3 млн. лв. (увеличение с 10.3 на сто спрямо края на 2018 г.) и 2598.7 млн. броя монети (увеличение с 6.5 на сто спрямо края на 2018 г.) на стойност 459.7 млн. лв. (увеличение с 10.5 на сто спрямо края на 2018 г.).

За да се увеличи устойчивостта на банковия сектор спрямо потенциални неблагоприятни тенденции в икономическата среда, през 2019 г. БНБ последователно повиши нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, от 0.5 на сто до 1.0 на сто, в сила от 1 април 2020 г., и от 1.0 на сто до 1.5 на сто, в сила от началото на 2021 г. През 2019 г. специфичните надзорни дейности на БНБ бяха насочени най-вече към недопускане банковият сектор да бъде използван за изпиране на пари и финансиране на тероризма, пише в отчета.

БНБ: Брутният външен дълг на страната през февруари е 33 826.7 млн. евро

През 2019 г. БНБ участва в процеса, свързан с подаденото от България на 18 юли 2018 г. заявление за присъединяване към Единния надзорен механизъм чрез тясно сътрудничество. БНБ оказа експертно съдействие на ЕЦБ по отношение на спецификата на българската банкова система във връзка с извършения от ЕЦБ преглед на качеството на активите и стрес тест на избрани шест български банки. Резултатите за всяка от шестте банки бяха публикувани на интернет страницата на ЕЦБ. В контекста на установяване на тясно сътрудничество през отчетния период продължи активната работа по синхронизирането на надзорните практики, на вътрешните правила и процеси и на информационните потоци между БНБ и ЕЦБ.

През 2019 г. банковият сектор в България осъществяваше финансово посредничество при спазване на капиталовите и на ликвидните изисквания. През периода се запази тенденцията към нарастване на размера на активите на банковата система (с 8.8 млрд. лв. до 114.3 млрд. лв.) и към подобряване на показателите за тяхното качество, посочват от Централната банка. Делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общия брутен размер на кредитите и авансите също продължи да намалява и в края на 2019 г. достигна 6.5 на сто (при 7.6 на сто към края на 2018 г.). През 2019 година бяха въведени допълнителни капиталови изисквания, като всички банки разполагаха с базов собствен капитал от първи ред над изискуемия минимум и спазваха изискванията за капиталови буфери. Съотношението на ликвидно покритие при всички кредитни институции продължи да бъде над регулаторното ниво от 100 процента През 2019 г. банковата система отчете печалба от 1.7 млрд. лв.,

БНБ поддържа Регистър на банковите сметки и сейфове (РБСС), чиято електронна информационна система съдържа номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, данни за наличие на запори по сметки, както и за лицата - наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници. Към 31 декември 2019 г. в РБСС бяха подадени данни за 15.6 млн. активни банкови сметки (при 16 млн. към декември 2018 г.) и за 32.4 хил. договора за наем на банкови сейфове (при 32.0 хил. към декември 2018 г.). През 2019 г. от органи и институции с право на достъп до информационната система на регистъра са извършени общо проверки на 685 645 лица, спрямо 608 989 лица през 2018 г., съобщава още БНБ.

През 2019 г. БНБ е изразходвала за издръжка 99 060 хил. лв. (87.8 на сто от утвърдения годишен бюджет), включително 30 779 хил. лв. за издръжка на паричното обращение, 29 784 хил. лв. за материали, услуги и амортизация и 32 332 хил. лв. общи разходи за персонала. За изпълнение на инвестиционната си програма за 2019 г. Банката извърши разходи в размер на 8052 хил. лв., което е 23.0 на сто от утвърдения бюджет за годината по този показател, пише още в отчета.

Novini.bg
660 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини